Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"
Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu
Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"
 
Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu s názvom: Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" , ktorý sa uchádza o spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014-2020.
 
Zmluva uzatvorená medzi
Mesto Rajec (vystupujúci ako Žiadateľ) so sídlom v Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
zastúpeným: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
 
a
 
Gmina Czechowice -Dziedzice (vystupujúci ako Partner) so sídlom v PI. Jana Pawla II l, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
zastúpeným: Marian Blachut, Burmistrz Czechowic-Dziedzic
 
§ 1
1. Predmetom zmluvy je realizácia mikroprojektu s názvom: Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu“,
2. Mikroprojekt predpokladá v lehote od 01.05.2017 do 30.04.2018 realizáciu nasledujúcich úloh:
3. Vybudovania náučného chodníka v meste Rajec až po Rajecký hrad - formou informačných tabúľ
4. Workshop - archeologický výskum na Rajeckom hrade a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva partnervo projektu.
 
§2
Celkové plánované výdavky na mikroprojekt sú 37 604,36 (slovne: tridsaťsedemtisíc šesťstoštyri, 36/100) EUR v tom:
a. spolufinancovanie z prostriedkov EFRR 31 963,70 (slovne: tridsaťjedentisícdeväťstošesťdesiattri, 70/100) EUR, čo predstavuje 85% z celkových výdavkov mikroprojektu,
b. spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu je 3 760,43 (slovne: tritisíc sedemstošesťdesiat, 43/100) EUR, čo predstavuje 10 %z celkových výdavkov mikroprojektu,
c. vlastné zdroje Žiadateľa predstavujú 1 880,23 (slovne: jedentisíc osemstoosemdesiat, 23/100) EUR, čo predstavuje 5 %z celkových výdavkov mikroprojektu a budú kompletne financované Žiadateľom.
 
§3
V prípade schválenia Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na vyššie uvedený mikroprojekt:
 
1. Žiadateľ sa zaväzuje(1):
1) riadiť a implementovať celý mikroprojekt. Na žiadateľovi spočíva celková zodpovednosť za mikroprojekt vo vzťahu k Euroregiónu/VÚC;
2) zabezpečiť riadnu a včasnú realizáciu a ukončenie mikroprojektu;
3) implementovať a koordinovať všetky úlohy naplánované v mikroprojekte, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu cieľov mikroprojektu;
4) koordinovať realizáciu aktivít Partnera/Partnerov, ktoré vyplývajú z ustanovení uvedených v Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku;
5) zabezpečiť finančné prostriedky na realizáciu mikroprojektu a zabezpečiť vlastný finančný vklad;
6) informovať účastníkov mikroprojektu o pôvode pridelených prostriedkov na realizáciu úloh uvedených v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku;
7)(2)
Žiadateľ súčasne vyhlasuje, že žiadne výdavky naplánované v rámci vyššie uvedeného mikroprojektu neboli, nie sú a nebudú financované zo žiadnych iných prostriedkov EÚ.
 
2. Partner sa zaväzuje(3):
1) aktívne sa zúčastňovať a spolupracovať na úlohách mikroprojektu;
2) riadne a včas uskutočniť úlohy a aktivity, za ktoré je zodpovedný, v súlade so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku;
3) informovať Žiadateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu viesť k odchýlkam v realizácii mikroprojektu vrátane rizika ukončenia realizácie úloh alebo o ohrození nedosiahnutia plánovaných ukazovateľov uvedených v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku;
4) prijímať všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré umožnia Žiadateľovi plniť povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku;
5)(4)
 
§4
Zmluva je uzavretá na dobu určitú: od dátumu podpísania Zmluvy, do dňa finančného ukončenia realizácie mikroprojektu, t.j. do získania poslednej refundácie od Euroregiónu /VÚC.
 
§5
V prípade, ak nebudú poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie uvedeného mikroprojektu na úlohy uvedené v § 1 ods. 2, Zmluva stráca svoju záväznú právoplatnosť.
 
09.09.2016
 
 
Ing. Ján Rybárik v.r., primátor mesta 
 
Marian Blachut v.r., Burmistrz Czechowic-Dziedzic
 
 
(1) Je potrebné opísať rozsah činností, za ktoré bude zodpovedný Žiadateľ.
(2) Ďalšie úlohy dohodnuté medzi Žiadateľom a Partnerom.
(3) Je potrebné opísať rozsah činností, za ktoré bude zodpovedný Partner.
(4) Ďalšie úlohy dohodnuté medzi Žiadateľom a Partnerom.
 
 
Partnerské mestá a kraje   ...naspäť
 
Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa