Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-21.2.2017

Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
ZVEREJNENIE ZÁMERU
Zriadenie vecného bremena z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
 
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00321575
 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zámer zriadenia vecného bremena, a to:
na KNC parcele č. 86 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 680 m2 a KNC parcele č. 296/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1330 m2 v rozsahu vyznačenom v geometrickom plánu č. 27/2017 vyhotoveným Ing. Róbertom Pilarčíkom dňa 9.2.2017 pre potreby výstavby stavby: Zmena výrobnej haly s.č. 151 na polyfunkčný objekt, parcela Č. 85 k.ú. Rajec, stavebného objektu SO 09 Prekládka NN v prospech oprávneného z vecného bremena Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina.
...viac informácií
viac informácií
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
 
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00321575
 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to:
pozemok KNC parcela č. 1316/15 - ostatné plochy o výmere 31 m2, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KNC parcela č. 1316/1 evidovaný na LV č. 1500 na základe GP Č. 43432611010/ 2017 v prospech kupujúceho Klucho Vladimír v celosti.
...viac informácií
...viac informácií
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
 
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00321575
 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to:
pozemok KNC parcela č. 1316/14 - ostatné plochy o výmere 110 m2, ktorý vznikol odčlenením od pozemku K C parcela č. 131611 evidovaný na LV č. 1500 na základe GP č. 43432611-010/2017 v prospech kupujúceho Klucho Martin v celosti.
...viac informácií
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
 
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00321575
 
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to:
pozemok KNC parcela č. 914/5 - zastavaná plocha o výmere 99 m2, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KNC parcela Č. 914/3 evidovaný na LV Č. 1500 na základe GP Č. 12/2017 v prospech kupujúcich žiadateľov Špánik Gabriel a manželka Emília Špániková do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
...viac informácií
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a ustanovenia § 9a ods. 81 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
 
MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00321 575
 
podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer budúceho prenechania majetku mesta do nájmu a to:
KNC parcely č. 1316/1 - ostatné plochy o celkovej výmere 2376 m2 v časti o výmere 10 m2 pre potreby výstavby stavebného objektu SO 05 Prípojka vody a stavebného objektu SO 04 Vnútorná kanalizácia dažďová, kde skutočná výmera bude zameraná geometrickým plánom po realizácii výstavby stavby v prospech budúceho nájomcu DeutschMann Transport s.r.o. so sídlom Národná 13 Žilina IČO: 36 439 002
...viac informácií
xxxxx
...viac informácií
xxxxx
...viac informácií
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa