Obec Ďurčiná
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/21/2017 dňa 3.1.2017
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076515
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa : Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec IČO 321575
Podal dňa 3.1.2017 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :
 
Cyklochodník Rajec - Šuja
 
Objektová skladba :
SO 01 Cyklochodník
SO 02 Dažďová kanalizácia
SO 03 Vonkajšie osvetlenie
 
v katastrálnom území : Rajec
parc. CKN č. 2142/2 (EKN č. 7064), CKN č. 2142/5 (EKN č. 7011/2)
 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
 
Popis líniovej stavby :
Trasa cyklochodníka medzi mestom Rajec a obcou Šuja, pravostranne pozdĺž cesty I/64 dĺžky 467,10m, šírky 2,5m začína na existujúcom chodníku v Rajci a končí v katastri obce Šuja.
Zrážkové vody z komunikácie, gravitujúce k navrhovanému cyklochodníku, budú odvádzané dažďovými vpustami do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Navrhovaná kanalizácia bude zaústená do existujúceho priepustu BT600mm.
Osvetlenie cyklochodníka je navrhnuté svietidlami osadenými na osvetľovacích stožiaroch v počte 15 ks.
 
Obec Ďurčiná, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade s ustanovením §36 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania; súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
 
19. januára 2017 o 9,00 hod.
so stretnutím v Malej zasadačke MsÚ Rajec na 1. poschodí, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie . Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote /§36 ods.3 stavebného zákona/ neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Stavebnom úrade v Rajci, Nám. SNP 2/2, Rajec pred uplynutím lehoty na uplatnenie námietok v stránkové dni.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a web. stránke mesta Rajec a obci Šuja.
 
Ján Čerňan
starosta obce Ďurčiná
 
Doručuje sa :
- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, Rajec
- Obec Šuja, Obecný úrad č. 1, Rajec
- Obec Ďurčiná, Obecný úrad č. 77, Rajec
- Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104, Žilina
- Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Veľká okružná 31, Žilina
- Okresný úrad, odbor CD a PK, Predmestská 1613, Žilina
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, Žilina
- Okresný úrad, odbor Opak, OH, ŠVS, EIA, M.R.Štefánika 1, Žilina
- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V. Spanyola 27, Žilina
- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
- SSE – D. a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina
- SEVAK, Bôrická cesta 1960, Žilina
- SPP – D. a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
- ST, Poštova 1, Žilina
- SPF, SAD SNP 667/10, Žilina
- PROFIM s.r.o., Závodská cesta 4, Žilina
- Mesto Rajec - spis
 
Príloha:
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa