Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK - verejná vyhláška

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
"Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK" - zaslanie oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu
 
Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, predložil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 9 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len "zákon") Správu o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK " .
 
Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa a taktiež na adrese:
 
 
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na uvedenú adresu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu. Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanoveniami § 12 ods.3 zákona prihliadať.
 
Zároveň oznamujeme, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční podľa § 11 ods. 3 zákona, dňa 03.01.2017 o 10.00 hod. na adrese: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 49 Žilina.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa