PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa: 12. decembra 2016
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2016 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Prevod a prenájom nehnuteľností
  3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
  4. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie MsKS Rajec
  5. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre CVČ na rok 2017
  6. Návrhy VZN na rok 2017
  7. Smernica o určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom nebytových priestorov a hnuteľného
      majetku v Meste Rajec
  8. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
  9. Smernica o správnych poplatkoch osvedčovania podpisov
10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2017
       Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019
      Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu
      mesta Rajec na roky 2017 - 2019
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2017
12. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta (november – december 2016)
13. Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina
14. Interpelácie
15. Diskusia
16. Rôzne
 
Ing. Ján R y b á r i k  v.r.
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa