Strategický dokument „Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina AKTUALIZÁCIA NA OBDOBIE 2015 – 2020“ je spracovaný podľa zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení zákona č. 309/2014 Z. z. účinného od 1. januára 2015.
 
Je to strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obce nachádzajú, a je vypracovaný podľa záväzných častí územnoplánovacích dokumentácií združených obcí. Bol vytvorený pri uplatnení partnerstva so sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí zabezpečujú hospodársky, sociálny a územný rozvoj dotknutého regiónu s ohľadom na jeho udržateľnosť.
 
Dokument obsahuje v rámci svojich kapitol nasledovné informácie:
a) ANALYTICKÉ ÚDAJE - komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie subjektu (mikroregiónu), odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja,
b) STRATEGICKÉ ÚDAJE - stratégiu rozvoja pri zohľadnení vnútorných špecifík územia a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) PROGRAMOVÉ ÚDAJE - zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie Programu,
d) REALIZAČNÉ ÚDAJE - popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie Programu, systém monitorovania a hodnotenia plnenia Programu s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie Programu formou akčných plánov, a
e) FINANČNÉ ÚDAJE - finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie Programu.
 
Strategický dokument bol posudzovaný zisťovacím konaním Okresným úradom, Odborom starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušným orgánom štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona c. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Z konania vyplynulo, že dokument sa nebude posudzovať podľa zákona EIA v platnom znení.
 
Úplné znenie „Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina AKTUALIZÁCIA NA OBDOBIE 2015 – 2020“ je uvedené v prílohe.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa