Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/3226/2016
dňa 21.11.2016
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa :
MONDEZ s.r.o. Ing. Martin Ondrušek, Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina
 
Meno (názov) a adresa stavebníka :
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. , Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina IČO : 36442151
 
Podal dňa 9.11.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :
7991 – RAJEC – ul. Športová – zahustenie TS pri ihrisku
 
v meste Rajec, ul. Športová, Jánošíkova, Hurbanova, 1. mája, Záhradnícka, Obrancov mieru
v katastrálnom území : Rajec
charakter stavby : inžinierska stavba – líniová stavba: výstavba novej Transformačnej stanice a rekonštrukcia existujúceho NN vedenia
 
Mesto Rajec , ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle §58 a §62 stavebného zákona a v súlade s ust. §61 ods. 3, 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko sú známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 30.decembra 2016, inak k nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad v stránkové dni.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na web. stránke www.rajec.sk
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec
 
Doručí sa :
MONDEZ s.r.o., Ing. Martin Ondrušek, Nám. hrdinov 380, Žilina
SSE – D. a.s., Pri Rajčanke 2927/8, Žilina
MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, Banská Bystrica
SVP š.p., Správa povodia stredného Váhu I č. 1/97, Nimnica
Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, Žilina
Správa ciest ŽSK, M. Rárusa 104, Žilina
OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
OÚ ŽP, všetky odbory, M.R. Štefánika 1, Žilina
OÚ ŽP, odbor pozemkový a lesný, A. Kmeťa 17, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina
UPC Sl. s.r.o., Na Závaží 857/7, Žilina I
ng. Lenochová Marie, Líšeňská 42, Brno – Židenica
Bajgerová Alžbeta, 9. kvetna 394, Bohumín
Chovancová Jaroslava Severná 2810, Žilina
Mesto Rajec – verejná vyhláška
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa