Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 1

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/2263/2016/UR/24-Ďu
dňa 13.10.2016
 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpený: Ing. Kamil Krausz – NowaCAD Bučkovec 1327, 916 42 Moravské Lieskové
 
podal dňa 14.4.2016 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a dňa 3.8.2016 žiadosť o zmenu trasy na stavbu:
 
FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 1
 
v meste Rajec, ul. Bystrická
katastrálne územie: Rajec
na pozemkoch: líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. f) stav. zákona
charakter stavby : inžinierska stavba – elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods. 3 písm. h) stav. zákona
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa 14.6.2016, na základe pripomienok požiadal o zmenu trasy. Stavebný úrad na základe predložených dokladov oznámil dňa 8.9.2016 zmenu trasy a upozornil účastníkov konania, že námietky môžu uplatniť do 4.10.2016.
Po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
 
podľa §39a) stavebného zákona
 
POVOĽUJE
UMIESTNENIE STAVBY FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 1
 
v meste Rajec, ul. Bystrická
katastrálne územie: Rajec
 
Prílohy:
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa