Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 8. september 2016

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
dňa: 05. septembra 2016
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 08. septembra 2016 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
3. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu a výsledkov hospodárenia Mesta Rajec
    za I. polrok 2016.
    Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu
    a výsledkov hospodárenia Mesta Rajec za I.polrok 2016
4. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 9/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ
    a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
5. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 39/2016
    Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
    rozpočtovým opatrením č. 39/2016
6. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
7. Odpredaj nehnuteľností
8. Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“
9. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hl. kontrolórkou mesta za obdobie júl – august 2016
10. Žiadosť Okresného súdu Žilina
11. Interpelácie
12. Diskusia
13. Rôzne
 
 
Ing. Ján R y b á r i k   v.r.
primátor mesta Rajec
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa