Rozhodnutie o umiestnení stavby - 7991 – RAJEC – ul. Športová – zahustenie TS pri ihrisku

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/1645/2016/UR/20-Ďu
dňa 28.7.2016
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa:
MONDEZ s.r.o. Ing. Martin Ondrušek Námestie hrdinov 380/10 010 03 Žilina
 
Meno (názov) a adresa stavebníka:
Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s. Pri Rajčanke 2927/8 010 47 Žilina
 
podal dňa 25.5.2016 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu :
 
7991 – RAJEC – ul. Športová – zahustenie TS pri ihrisku
 
v meste Rajec, ul. Športová, Jánošíkova, Hurbanova, 1. Mája, Záhradnícka, Obrancov mieru
v kat. území: Rajec
na pozemkoch: líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. f) stav. zákona
charakter stavby: inžinierska stavba – elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods. 3 písm. h) stav. zákona
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa 28.7.2016, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
 
podľa §39a) stavebného zákona
 
POVOĽUJE UMIESTNENIE STAVBY
7991 – RAJEC – ul. Športová – zahustenie TS pri ihrisku
v meste Rajec, ul. Športová, Jánošíkova, Hurbanova, 1. Mája, Záhradnícka, Obrancov mieru v k.ú. Rajec
 
...celé znenie rozhodnutia je v prílohe verejnej vyhlášky
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa