Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 4

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/1272/2016/UR/16-Ďu
dňa 22.7.2016
 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa:
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpený  Ing. Kamil Krausz - NowaCAD Bučkovec 1327, 916 42 Moravské Lieskové
 
podal dňa 14.4.2016 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
 
FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 4
 
v meste Rajec, ul. Mudrochova, Pri Rajčanke katastrálne územie : Rajec
na pozemkoch: líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. f) stav. zákona
charakter stavby: inžinierska stavba – elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods. 3 písm. h) stav. zákona
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa 14.6.2016, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto : podľa §39a) stavebného zákona
POVOĽUJE UMIESTNENIE STAVBY FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 4
v meste Rajec, ul. Mudrochova, Pri Rajčanke
katastrálne územie: Rajec
 
...celé znenie rozhodnutia je v prílohe verejnej vyhlášky
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa