Rozhodnutie o umiestnení stavby - Areál kamiónovej dopravy firmy DeutschMann Transport s.r.o.

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/1679/2016/UR/14-Ďu
dňa 20.7.2016
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
 
Meno (názov ) a adresa žiadateľa:
Proj-Ing. s.r.o., v zastúpení Ing. Andreou Pagáčovou 013 22 Rosina 463
 
Meno (názov) a adresa stavebníka:
DeutschMann Transport s.r.o., Národná 13, 010 01 Žilina
 
podal dňa 27.5.2016 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
 
Areál kamiónovej dopravy firmy DeutschMann Transport s.r.o.
 
Objektová skladba:
SO 01 Obslužný objekt
SO 02 Spevnená plocha
SO 03 Kanalizácia splašková
SO 04 Kanalizácia dažďová + ORL
SO 05 Prípojka vody
SO 06 Prípojka NN
SO 07 Vonkajšie osvetlenie
 
v meste Rajec, ul. Hollého
v katastrálnom území : Rajec
na parcelách č.: 1326/36, 1326/12, 1316/5, 1316/1, 1316/7, 271/1, 2124/25 v kat. území Rajec
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa 12.7.2016, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto : podľa §39a stavebného zákona  POVOĽUJE UMIESTNENIE STAVBY
 
...celé znenie rozhodnutia je v prílohe verejnej vyhlášky
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa