Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 28. júna 2016

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
dňa: 24. júna 2016
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2016 (utorok) o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 18/2016, č. 19/2016, č. 22/2016, č. 23/2016, č. 24/2016, č. 26/2016, č. 27/2016 a č. 28/2016
 3. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €
 4. Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
 5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 11/2013 o odpadoch.
 6. Návrh Dodatku č. 4 k Smernici č. 1/2013 o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku.
 7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 2.polrok 2016.
 8. Personálne otázky
 9. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hl. kontrolórkou mesta za obdobie máj – jún 2016
 10. Interpelácie
 11. Diskusia
 12. Rôzne
Ing. Ján R y b á r i k   v.r.
primátor mesta Rajec
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa