Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j. 01/1229/2016/ST/26-Ďu
dňa 23.5.2016
 
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
Meno a adresa žiadateľa
Mgr. Ján Šamalík, Lichardova 2801/1, 010 01 Žilina a
Ing. Ivana Škorvánková, J. Fándlyho 2164, 010 01 Žilina
Podal dňa 11.4.2016 Žiadosť o vydanie územného a stavebného povolenia na stavbu:
 
Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí: vodovod, kanalizácia, elektro NN
 
v meste Rajec, ul. Lipova v katastrálnom území Rajec na pozemku parcel. číslo 986/7
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov preskúmal žiadosť o územné a stavebné povolenie podľa §37 , §62 a §63 stavebného zákona a zlúčenom územnom a stavebnom konaní rozhodol takto:
 
Stavba: Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí : vodovod, kanalizácia, elektro NN V meste Rajec, ul. Lipova, na pozemku parc. č. 986/7 k.ú. Rajec sa podľa §39a) a §66 stavebného zákona povoľuje.
 
viac informácií - príloha
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa