Oznámenie o o začatí konania o zmene/určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania

DOPRAVNÝ ÚRAD
 
číslo spisu 7780/2016/ROP-004-OP-O/10579
Bratislava, 15.04.2016
 
Oznámenie o o začatí konania o zmene/určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania podľa § 36 ods. 4 a § 41 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 
Na návrh prevádzkovateľa letiska - Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko, 013 41 Dolný Hričov, IČO: 36 426 032, bolo na Dopravnom úrade dňa 14.03.2016 začaté konanie o zmene / určení nových ochranných pásiem Letiska Žilina.
V súčasnosti je územná ochrana letiska vykonávaná prostredníctvom rozhodnutia Štátnej leteckej inšpekcie o vyhlásení ochranných pásiem č. 1-66/90 zo dňa 26.11.1990.
Predmetom konania je určenie nových ochranných pásiem Letiska Žilina v rozsahu podľa priloženej dokumentácie ochranných pásiem.
Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 29 ods. 2 v spojení s ust. § 48 ods. 1 písmeno r) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 33 ods. 2 a § 36 stavebného zákona
 
oznamuje
verejnou vyhláškou
 
začatie konania vo veci zmeny / určenia nových ochranných pásiem Letiska Žilina dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne podľa § 3 5 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania.
 
Dopravný úrad zároveň žiada obce / mesto o zverejnenie tohto oznámenia verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce / mesta na dobu 15 dní.
 
Do oznámenia žiadame doplniť informácie, kde konkrétne bude dokumentácia ochranných pásiem k nahliadnutiu.
Zároveň žiadame o zverejnenie tejto vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. na webovej stránke obce / mesta, y rozhlase alebo v miestnej tlači. Informáciu o zverejnení iným spôsobom žiadame uviesť v sprievodnom“ liste, ktorým sa bude vracať verejná vyhláška, resp. ju žiadame doplniť priamo na vrátenú vyplnenú verejnú vyhlášku.
Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame oznámenie s potvrdením dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky a taktiež dokumentáciu ochranných pásiem, ktorá je prílohou našej žiadosti, bezodkladne vrátiť k vydaniu rozhodnutiam zmene ochranných pásiem letiska.
 
Dokumentácia „Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015)“ je k dispozícii na všetkých dotknutých obecných / mestských úradoch (vždy v rozsahu dotknutých katastrálnych území), pričom účastníci konania môžu do podkladov potrebných pre rozhodnutie nahliadnuť po telefonickom dohovore taktiež na Dopravnom úrade, referáte ochranných pásiem, Letisko M.R. Štefánika Bratislava, budova I., 1. posch., č. dv. 205A, č. tel. 0918 382 044
 
Námietky a pripomienky k návrhu môžu účastníci konania uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na Dopravnom úrade. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská podľa §36 ods. 3 stavebného zákona i dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so zmenou ochranných pásiem letiska z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na neskôr podané námietky a stanoviská sa neprihliadne.
 
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca v súlade s § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mestského / obecného úradu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
 
Ing. Martin Nemček v.r.
riaditeľ Divízie civilného letectva
 
...viac informáícií príloha
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa