Pozvánka - Oznámenie o predložení správy - žiadosť o predloženie pripomienok pre lesný celok Rajecko.

DOČASNÁ ÚRADNÁ TABUĽA OKRESNÉHO ÚRADU ŽILINA
umiestnená na úradnej tabuli Mestského úradu Rajec.
Obsah: Pozvánka a oznámenie č. OÚ-ZA-OOP4-2016/021148/SCH zo dňa 29.4.2016 na prejedanie správy o doterajšom hospodárení pre lesný celok Rajecko.
Písomnosť je prístupná aj na www.minv.sk v záložke - Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, verejné vyhlášky a informácie
 
Okresný úrad Žilina
Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
Ul. Andreja Kmeťa 17, 01001 Žilina
 
 
číslo spisu OU-ZA-OOP4-2016/021148/SCH
V Žiline dňa 29.04.2016
 
Vec: Pozvánka.
Oznámenie o predložení správy - žiadosť o predloženie pripomienok.
 
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva ( ďalej OÚ Žilina) Vám oznamuje, že dňa 18.4.2016 bola vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy - Slovenskou lesníckou spoločnosťou 3.5. Banská Bystrica predložená správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len správa) pre lesný celok Rajecko.
 
Lesný celok Rajeckú zasahuje do okresov Žilina a Považská Bystrica a do týchto katastrálnych území: Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerad, Lietavská Svinná, Malá Čierna, Malé Lednice, Poluvsie, Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Stránske, Šuja, Veľká Čierna, Zbyňov. (LC určený rozhodnutím OLÚŽilina OÚ-ZA-OOP4-2015/025911/SCH zo dňa 3.7.2015)
 
V zmysle § 41 ods. 8 zákona č. 32612005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že do správy je možné nahliadnuť na OÚ Žilina, Ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina a zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy predložili písomné pripomienky k správe a požiadavky na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy, pokiaľ nie sú v správe obsiahnuté.
Správa spolu s pripomienkami a predloženými požiadavkami na vyhotovenie programu starostlivosti bude prerokovaná
 
dňa 31.5.2016 o 9:00 v zasadačke Lesov SR š.p. OZ Žilina,
Námestie M.R.Štefánika 1, na ktoré Vás týmto pozývame.
 
Predloženie správy o hospodárení a jej prerokovanie s dotknutými osobami je prvým úkonom pri vyhotovovaní nového programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2017 - 2026.
 
...viac informácií príloha
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa