PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa: 02. mája 2016
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 5. mája 2016 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
1. Výstavba nájomných bytov na ul. Štúrovej v Rajci – Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve
 
 
Ing. Ján R y b á r i k  v.r.
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa