Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby spojeného so stavebným konaním a pozvanie k ústnemu jednaniu - Verejná vyhláška

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j. 01/1229/2016
dňa 19.04.2016
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O UMIESTNENÍ STAVBY
SPOJENÉHO SO STAVEBNÝM KONANÍM A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU
 
Meno (názov ) a adresa žiadateľa:
Mgr. Ján Šamalík, Lichardova 2801/1, 010 01 Žilina
a Ing. Ivana Škorvánková, J.Fándlyho 2164, 010 01 Žilina
 
Podal dňa 11.4.2016 Žiadosť o vydanie územného a stavebného povolenia na stavbu:
Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí : vodovod, kanalizácia, elektro NN
 
v meste Rajec, ul. Lipova v katastrálnom území Rajec na pozemku parcel. číslo 986/7
 
Projektová dokumentácia rieši novostavbu samostatne stojaceho rodinného domu s jedným nadzemným podlažím.
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov posúdil žiadosť v zmysle §37 , §58 a §62 stavebného zákona a v súlade s §61 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.
 
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:
ústne prejednanie a miestne zisťovanie dňa: 17. mája 2016 o 9,00 hod. na Mestskom úrade v Rajci, malá zasadačka na 1.poschodí
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy . Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote (§61ods.3 stavebného zákona) neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Toto oznámenie bude ostatným účastníkom konania doručené formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 odst. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Rajec.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Stavebnom úrade mesta Rajec v stránkové dni a pri ústnom jednaní.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
 
                                                                      Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                        primátor mesta Rajec
 
Doručuje sa:
Mgr. Ján Šamalík, Lichardova 2801/1, Žilina
Ing. Ivana Škorvánková, Juraja Fándlyho 2164/13, Žilina
Mikolka Karol, M.R. Štefánika 618, Rajec
Mgr. Mária Mikolková, M.R. Štefánika 618, Rajec
Koleda Pavol, Obr. mieru 355, Rajec
Koledová Zuzana, Obr. mieru 355, Rajec
Tabaček Ladislav, Mudrochova 909/6, Rajec
Tabačková Otília, Mudrochova 909/6, Rajec
Kamenský Ladislav, Lipova 1145, Rajec
Kamenská Viera, Lipova 1145, Rajec
Ing. Miroslava Benešová, Lipova 1146, Rajec
Rybárová Andrea, Lipova 1147, Rajec
Ing. Katarína Ihnatišinová, Karpatská 8402/9A, Žilina
Ing. Rastislav Devečka, Vrbická 1883/30, Liptovský Mikuláš
ST a.s. Poštova 1, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SSE – D. a.s. Pri Rajčanke 2927, Žilina
SPP – D. a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
OÚ ŽP, OPaK, M.R. Štefánika 1, Žilina
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa