ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
previesť majetok obce do vlastníctva spoločnosti GOLF PARK RAJEC, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje zámer previesť majetok mesta
 
pozemky v katastrálnom území Rajec :
KNC parcelné číslo 2680/1 o výmere 43676 m2, druh pozemku :ostatné plochy
KNC parcelné číslo 2680/12 o výmere 5552 m2, druh pozemku : ostatné plochy
KNC parcelné číslo 2680/13 o výmere 734 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria
KNC parcelné číslo 2701/8 o výmere 2534 m2, druh pozemku : trvalé trávnaté porasty
KNC parcelné číslo 2701/7 o výmere 2190 m2, druh pozemku : trvalé trávnaté porasty
KNC parcelné číslo 2701/6 o výmere 6766 m2, druh pozemku : trvalé trávnaté porasty
KNC parcelné číslo 2683 o výmere 56429 m2, druh pozemku : ostatné plochy
KNC parcelné číslo 2699/1 o výmere 33487 m2, druh pozemku : ostatné plochy
KNC parcelné číslo 2698/1 o výmere 46959 m2 druh pozemku : ostatné plochy
KNC parcelné číslo 2682/1 o výmere 14610 m2 druh pozemku : trvalé trávnaté porasty
KNC parcelné číslo 2682/2 o výmere 8478 m2 druh pozemku : ostatné plochy
KNC parcelné číslo 2682/3 o výmere 9541 m2 druh pozemku : trvalé trávnaté porasty
KNC parcelné číslo 2735 o výmere 1878 m2 druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria
KNC parcelné číslo 2736/2 o výmere 1590 m2 druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria
KNC parcelné číslo 2694/102 o výmere 560 m2 druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria
KNC parcelné číslo 2694/5 o výmere 24572 m2 druh pozemku : ostatné plochy
KNC parcelné číslo 2694/11 o výmere 954 m2 druh pozemku : ostatné plochy
KNC parcelné číslo 2701/4 o výmere 3527 m2 druh pozemku : trvalé trávnaté porasty
KNC parcelné číslo 2736/3 o výmere 542 m2 druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria
KNC parcelné číslo 2697/34 o výmere 339 m2 druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria

KNC parcelné číslo 2697/37 o výmere 17105 m2, druh pozemku : ostatné plochy ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 1/2015, vyhotoveným dňa 09.10.2015 ŽU v Žiline, IČO 397563, úradne overeným Okresným úradom Žilina dňa 22.10.2015 pod č. 1712/2015,
 
pozemky sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je v zápise pod B1/ zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti, a pozemok KN C parcelné číslo 2697/39 o výmere 4961 m2, druh pozemku : ostatné plochy ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 43432611-06/2016, vyhotoveným dňa 17.01.2016 Ing. Radomírom Blažekom - Geodetic, IČO 43432611, úradne overeným Okresným úradom Žilina dňa 26.01.2016 pod č. 66/2016, odčlenením od pôvodnej
KNC parcely č. 2697/2 ostatné plochy o výmere 112016 m2 (LV 1500)
 
do vlastníctva kupujúcej spoločnosti
GOLF PARK RAJEC, a.s., IČO 36 425 818, so sídlom Bystrická 66, 015 01 Rakec, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10460/L
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
spoločnosť GOLF PARK RAJEC, a.s. užíva predmetné pozemky a tieto je oprávnená kúpiť do vlastníctva na základe Zmluvy o nájme pozemkov, Zmluvy o kúpe prenajatých pozemkov a Kúpnej zmluvy, ktoré boli spísanej na jednej listine a uzavreté dňa 17. januára 2006 medzi MESTOM RAJEC, IČO 321575, vystupujúcim na strane prenajímateľa a zároveň predávajúceho a spoločnosťou GOLF PARK RAJEC, a.s., IČO 36 425 818, vystupujúcou na strane nájomcu a kupujúceho, v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 29.11.2007 ( Uznesenie MZ 100/2007 z 25.10.2007 ) a Dodatku č. 2/ zo dňa 16.03.2012, podľa ktorej nájomca v súlade s ustanovením bodu III. ods. 3 Zmluvy o kúpe prenajatých pozemkov oznámil Mestu Rajec písomným podaním zo dňa 23.07.2015 ( doručené Mestu Rajec 28.07.2015 ), že uplatňuje právo kúpiť časť predmetu nájmu od prenajímateľa s tým, že zaplatené nájomné za obdobie od 2007 do 2015 ( preddavky) sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Nájomca oznámil, že uplatnil právo na kúpu pozemkov o celkovej výmere 286984 m2, čo zodpovedá výške kúpnej ceny spolu vo výške 381.045,42 € (zaplatené nájomné).
 
Lehoty zverejnenia zámeru o predaji majetku obce
Zverejnenie zámeru obce predať majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa: úradná tabuľa obce a internetová stránka obce
- Úradná tabuľa Mesta Rajec: od 11.04.2016 do 28.04.2016 dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa )
- Internetová stránka Mesta Rajec : od 11.04.2016 do 28.04.2016 dňa konania mestského zastupiteľstva (vrátane tohto dňa )
 
Rajec, dňa 11.04.2016
 
                                                                                    Ing. Ján Rybárik  v.r.
                                                                                  primátor mesta
 
Príloha:

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa