Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - parcela číslo 1536

 
M E S T O   R A J E C
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec
Katastrálne územie Rajec
Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Predmet prevodu:
- KNC parcelu číslo 1536 o výmere 130 m2, druh pozemku: orná pôda, KNC parcelu číslo 1533/2 o výmere 28 m2, druh pozemku: záhrady a KNC parcelu číslo 1534/2 o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Dátum prevodu: - 19.01.2016
Nadobúdateľ:
- Františk Fraštia, Rajec
Právny titul: - Kúpna zmluva, č. 2016/081
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa