Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - nebyt. priestor č. 9-5, stavba domu s. č. 200

 
M E S T O   R A J E C
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec
Katastrálne územie Rajec
Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Predmet prevodu:
- nebytový priestor číslo 9-5 o výmere 30,70 m2, ktorý sa nachádza v 1. vchode na prízemí domu súpisné číslo 200, ktorý je postavený na pozemku, KNC parcelné číslo 1102 zastavané plochy a nádvoria, (druh stavby 20 BUDOVA POLIKLINIKY), na ulici Hollého, v obci a katastrálnom území Rajec, spoluvlastníky podiel 307/7550 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 200 a podielovým spoluvlastníkom v podiele 307/7550 pozemku, parcely registra C evidovanej na katastrálnej mape, KN C parcelné číslo 1102
Dátum prevodu: - 17.04.2015
Nadobúdateľ:
- MDDr. Michaela Stránská, Rajec
Právny titul: - Kúpna zmluva, č. 2015/167
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa