Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - nebyt. priestor č. 9-25, stavba domu s. č. 200;

 
M E S T O   R A J E C
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec
Katastrálne územie Rajec
Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Predmet prevodu:
- nebytový priestor číslo 9-25 o výmere 31,50 m2, ktorý sa nachádza v 1. vchode, na 1. poschodí v dome súp. číslo 200 na ulici Hollého v Rajci, podielovým spoluvlastníkom v podiele 315/7550 spoločných častí a spoločných zariadení domu súpisné číslo 200 postavenom na KN C parcele č. 1102, (druh stavby 20) BUDOVA POLIKLINIKY a podielovým spoluvlastníkom v podiele 315/7550 v pozemku, parcely registra C evidovanej na katastrálnej mape ako parcela číslo 1102.
Dátum prevodu: - 05.06.2012
Nadobúdateľ:
- MUDr. Jana Šulanová, Martin
Právny titul: - Kúpna zmluva, č. 2012/070
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa