Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-09.02.2016

Zverejnenie zámeru
usporiadať vlastnícke právo mesta k majetku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore, liste vlastníctva č. 1564 vedenom pre okres Žilina, obec Rajec, katastrálne územie Rajec, v zápise pod B1/, ako nebytový priestor č. 9, v 1. vchode, na prízemí domu súp. č. 150 v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec a spoluvlastnícky podiel 345/1700 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 150 a pozemku KN C parcelné číslo 1101/2 o výmere 1090 m2, druh pozemku : zastavané plochy, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí.
 
Zverejnenie zámeru
prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to: pozemky vo vlastníctve Mesta Rajec evidované na:
a) liste vlastníctva č. 1500 - v lokalite Charubiná
b) liste vlastníctva č. 3333: - v lokalite Vojtová;
- v lokalite Borový les - Šuja;
- v lokalite Porubská;
v prospech spoločnosti Cenzuálne spolumaniteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo so sídlom ul. Sládkovičova 686, Rajec
 
Zverejnenie zámeru
prevodu majetku obce zámenou a odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer prevodu majetku mesta zámenou a odpredajom, a to:
pozemok CKN parcela č. 1674/25 o výmere 32 m2, druh pozemku ostatné plochy a pozemok CKN parcela 1674/26 o výmere 9 m2, druh pozemku - ostatné plochy, ktoré boli vytvorené odčlenením od CKN parcely 7090 o výmere 5901 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísanej v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline, LV č. 3333, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec, geometrickým plánom číslo 43432611-140/2015 zo dňa 14.12.2015, vyhotoveným Ing. Radomírom Blažekom-Geodetic v prospech žiadateľov Vincent Zadňančin a manželka Mgr. Anna Zadňančinová.
 
Zverejnenie zámeru
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to pozemok KNC parcelu číslo 1401/3 o výmere 56 m2 nájomcovi Mgr. RNDr. Anna Majerčíková.
 
Zverejnenie zámeru
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to pozemok KNC parcelu číslo 1401/5 o výmere 40 m2 nájomcovi RNDr. Jaroslav Pecho  a manželka.
 
Zverejnenie zámeru
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a tonebytový priestor č. 9-30 o výmere 11,40 m², ktorý sa nachádza na 1.poschodí, vchod 1 v budove č.s. 200 na ul. Hollého v Rajci (poliklinika), nájomcovi ADOS Mária,s.r.o. Rosina 715, 013 22 Rosina
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa