Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec - 23.11.2015

Zverejnenie zámeru
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, a to :
nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec:
- pozemok KNC parcelu číslo 1401/3 o výmere 56 m2 nájomcovi: Mgr. RNDr. Anna Majerčíková, bytom
  Rajec
 
 
Zverejnenie zámeru
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to :
nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec:
- pozemok KNC parcela č. 1536 – orná pôda o výmere 130 m2;
- pozemok KNC parcela č. 1533/2 – záhrady o výmere 28 m2;
- pozemok KNC parcela č. 1534/2 – zastavaná plocha o výmere 2 m2,
v prospech kupujúceho žiadateľa Fraštia František, bytom Rajec
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa