Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-27.7.2015

Zverejnenie zámeru
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, a to :

nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec:
- Nebytový priestor č.13 o výmere 14,20 m², ktorý sa nachádza na prízemí v budove č.s. 200 na ul. Hollého v Rajci (poliklinika) zapísaný v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 2410 vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je v zápise pod B1/zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku je 142/7550, nájomcom: RESCUE SYSTÉM, s.r.o. Hlboká cesta 42, Žilina, IČO 36411604 za účelom prevádzkovania administratívnej miestnosti,   ...viac informácií
 
Zverejnenie zámeru
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, a to :

nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec:
- pozemky evidované na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec nachádzajúce sa v lokalite Charubina:
KNC parcela č. 2679/2 – lesný pozemok o výmere 3 812 m2
KNC parcela č. 2688/2 - lesný pozemok o výmere 169 559 m2
KNC parcela č. 2681 – lesný pozemok o výmere 64 408 m2
 
- pozemky evidované na LV č. 3333 vlastníka Mesto Rajec nachádzajúce sa v lokalite Vojtová a pri obci Šuja:
KNE parcela č. 2554 – ostatná plocha o celkovej výmere 50 744 m2, predmetom nájmu je časť uvedenej parcely užívanej ako lesný pozemok o výmere 44 700 m2
KNE parcela č. 1040 – ostatná plocha o celkovej výmere 31 102 m2,
KNE parcela č. 1002 – ostatná plocha o celkovej výmere 16 093 m2 predmetom nájmu je časť uvedených parciel č. 1040 a č. 1002 užívaných ako lesný pozemok o výmere 37 400 m2, tieto parcely podľa ROEP Rajec zodpovedajú KNC parcele č. 2662 v prospech spoločnosti Redston, s.r.o. Hollého 203/50, 0105 01 Rajec,   ...viac informácií
 
Zverejnenie zámeru
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to :

nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec:
- pozemok KNC parcela č. 2124/30 – orná pôda o výmere 201 m2, ktorý vznikol odčlením od KNE parcely č. 3609/2 ako diel 2, evidovanej na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec na základe geometrického plánu č. 30579864-37/2015, overeného Okresným úradom Žilina dňa 17.04.2015 pod č. 610/2015 v prospech kupujúcej: Vanáková Marcela,,   ...viac informácií
 
Zverejnenie zámeru
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to :

nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec:
- pozemok KNC parcela č. 2124/32 – orná pôda o výmere 338 m2, ktorý vznikol odčlením od KNE parcely č. 3609/2 ako diel 4, evidovanej na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec na základe geometrického plánu č. 30579864-37/2015, overeného Okresným úradom Žilina dňa 17.04.2015 pod č. 610/2015 v prospech kupujúceho: Liška Pavol,   ...viac informácií
 
Zverejnenie zámeru
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to :

nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec:
- pozemok KNC parcela č. 2124/31 – orná pôda o výmere 339 m2, ktorý vznikol odčlením od KNE parcely č. 3609/2 ako diel 3, evidovanej na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec na základe geometrického plánu č. 30579864-37/2015, overeného Okresným úradom Žilina dňa 17.04.2015 pod č. 610/2015 v prospech kupujúcich žiadateľov: Kučeríka Antona a Aleny Kučeríkovej,,   ...viac informácií
 
Zverejnenie zámeru
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to :

nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec:
- zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to : pozemok KNC parcela č. 2124/33 – orná pôda o výmere 339 m2, ktorý vznikol odčlením od KNE parcely č. 3609/2 ako diel 5, evidovanej na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec na základe geometrického plánu č. 30579864-37/2015, overeného Okresným úradom Žilina dňa 17.04.2015 pod č. 610/2015 v prospech kupujúcich žiadateľov: Mgr. Danuty Cingelovej a Ivana Cingela,   ...viac informácií
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa