Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 25. februára 2016

Primátor mesta Rajec, v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa: 22. februára 2016
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2016 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 40/2015, 41/2015, 42/2015 a 43/2015 v príjmovej a výdavkovej časti
      rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ a Mesta Rajec
  3. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
  4. Návrh Dodatku č. 3 k Smernici č. 1/2013 o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom
      a krátkodobý nájom–poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec
  5. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2016
  6. Určenie a delegovanie členov rady škôl
  7. Protest prokurátora - oznámenie
  8. Návrh VZN č. 1/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je
      zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
      o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
  9. Prevod a prenájom nehnuteľností
10. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2015
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015
12. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie
     december 2015 – február 2016
13. Interpelácie
14. Diskusia
15. Rôzne 
 
                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                           primátor mesta Rajec

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa