Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22. januára 2016 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
PRIMÁTOR MESTA RAJEC
                                                                                                     dňa: 19. januára 2016
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 22. januára 2016 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Program:
 
1. Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na výstavbu nájomných bytov na ul. Štúrovej v Rajci.
 
 
                                                      Ing. Ján R y b á r i k  v.r.
                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa