Verejná vyhláška – Rozhodnutie - predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
č.j. 01/2541/2015/UR/01-Ďu
dňa 11.1.2016
 
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
 
ROZHODNUTIE
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa:
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
 
Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby:
I/64 Rajecké Teplice - Kľače
 
v katastrálnom území: Rajecké Teplice, Konská, Zbyňov, Kľače, Rajec
na pozemku parc. číslo: líniová stavba
 
Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade s §40 ods. 3 posúdil žiadosť o zmenu termínu platnosti rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby povolenej rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným Mestom Rajec dňa 19.10.2009 pod číslom 01/1590/2009/UR/15-Ďu pre žiadateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, Žilina a rozhodol takto:
 
p o v o ľ u j e
predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby do 4.12.2018
 
Ostatné podmienky umiestnenia stavby vydaného rozhodnutia č. 01/1590/2009/UR/15-Ďu zo dňa 19.10.2009 ostávajú bez zmeny.
 
Odôvodnenie
 
Stavebný úrad Mesto Rajec prijal podanú žiadosť žiadateľom Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Žilina o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorá bola povolená Mestom Rajec dňa 19.10.2009 pod č. 01/1590/2009/UR/15-Ďu. Dôvodom žiadosti je zdĺhavý proces prípravy predmetnej stavby.
Stavebný úrad Mesto Rajec predloženú žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu „I/64 Rajecké Teplice – Kľače“ preskúmal podľa §37 a §38 zákona č. 50/1976 Zb. Po preskúmaní podania bolo dňa 29.10.2015 oznámené začatie konania a nariadená lehota 7 pracovných dní odo dňa doručenia na uplatnenie námietok dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a účastníkom konania. Oznámenie bolo doručené aj formou verejnej vyhlášky, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.
 
K predĺženiu platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby neboli v určenej lehote uplatnené žiadne námietky.
Po zvážení všetkých skutočností, predložených dokladov a stanovísk stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §42 ods. 2 stavebného zákona. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci. Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame rozhodnutie zaslať späť na Stavebný úrad v Rajci.
 
Poučenie
 
Odvolanie podľa §54 ods. 1 a 2 správneho poriadku je možné podať na Mesto Rajec, Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Rozhodnutie môže byť predmetom preskúmania súdom.
Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti.
 
                                                                                         Ing. Ján Rybárik v.r. 
                                                                                  primátor mesta
 
Doručuje sa : 
- SSC, IVaSC Žilina, M.Rázusa 104/A
- SSC, SaÚ, M. Rázusa 104 Žilina
- ISPO s.r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, Prešov
- ŽSR, OR Trnava, Bratislavská 2/A, Trnava
- ŽSR GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, Bratislava
- ŽSR, AO, 1.mája 34, Žilina 
- SAD, Košická 2, Žilina
- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, Bratislava
- Krajský pozemkový úrad , A.Kmeťa 17, Žilina
- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V.Spanyola 27, Žilina
- OR HaZZ, Nám.požiarnikov 1, Žilina
- OR PZ, ODI v Žiline 
- Min. ŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, Bratislava
- OÚ ŽP , M.R.Štefánika 1, Žilina
- OÚ CD a PK, Predmestská 1613, Žilina
- KÚ pre CD a PK, J.Kráľa 4, Žilina
- Obvodný lesný úrad, A.Kmeťa 17, Žilina
- SSE – D.a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina
- SEVAK, Bôrická cesta 1960, Žilina
- SPP- D. a.s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava
- ST, Poštova 1, Žilina
- OÚ CO a KR, J.Kráľa 4, Žilina
- ŽSK, Komenského 48, Žilina
- SVP, Povodie Váhu Piešťany
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, Žilina
- Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava
- Min. zdravotníctva SR, inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, Bratislava
- Min. obrany SR, správa hnut. majetku a výstavby, Banská Bystrica
- Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, SAD SNP 667/10, Žilina
- Agroregión, Hollého 203, Rajec
- K+M, Jasenové
- Mesto Rajecké Teplice + verejná vyhláška
- Mesto Rajec + verejná vyhláška
- Obec Konská + verejná vyhláška
- Obec Zbýňov + verejná vyhláška
- Obec Kľače + verejná vyhláška
- spis
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa