Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
 
Informácie pre voliča
 
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
 
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
 
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného
  zoznamu voličov,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
 
V
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec (Mesto Rajec) svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto Rajec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
 
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
 
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách  t.j. od 8:00 do 11:00 h.
Mesto Rajec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016), na adresu Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016), na adresu podatelna@rajec.sk
 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
- korešpondenčnú adresu, na ktorú Mesto Rajec doručí hlasovací preukaz.
 
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách t.j. od 8:00 do 11:00 h.
 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo, -
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
 
Mesto Rajec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mesto Rajec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
 
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
 
VI
Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu Mesta Rajec (Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu Mesta Rajec (podatelna@rajec.sk)  najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- adresu trvalého pobytu,
- adresu miesta pobytu v cudzine.
 
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Mesto Rajec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
- hlasovacie lístky,
- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
- poučenie o spôsobe hlasovania.
 
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju.
Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
 
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).
 
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  www.minv.sk/?volby-nrsr
 
Voľby do NR SR - úvodná stránka
Voľby do NR SR 2016 - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa