Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
 
Vec: "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja"
- zaslanie oznámenia o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu
 
     Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja predložil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 9 zákona č.24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len "zákon") Správu o hodnotení strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja".
     Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás vyzýva ako dotknutú obec v súlade s § 10 ods. 1 zákona na zverejnenie správy formou informácie a súčasne vás žiadame, aby ste podl'a § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia správy o tomto verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do správy a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní.
     Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods.2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa www.zilinskazupa.sk a na adrese:
     Vaše písomné stanovisko podľa § 12 ods.1 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika č. 1,010 01 Žilina najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia správy.
     Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na uvedenú adresu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
     Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v sú lade s ustanoveniami § 12 ods.3 zákona prihliadať.
     Zároveň oznamujeme, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční podľa § 11 ods. 3 zákona, dňa 07.01.2016 o 10:00 hod. na adrese žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 49 Žilina, konferenčná sála.
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa