VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHU / PONUKY

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
vyhlasuje

podľa ust. § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a, ods. 1, pís a/ v súčinnosti s ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž
o výber najvhodnejšieho záujemcu o nájom

pozemkov: lesnej pôdy, ostatných plôch, zastavaných plôch (lokalita Vojtová, lokalita Charubina, lokalita Borový les – Šuja, lokalita Porubská) nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rajec. Pozemky sú evidované na liste vlastníctva č. 1500 a na liste vlastníctva č. 3333 vlastníka Mesto Rajec.

Podmienky súťaže

Prenechanie pozemkov do nájmu sa uskutočňuje v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec v znení neskorších dodatkov a v súlade s uznesením MZ v Rajci zo dňa 10. decembra 2015 pod č. 132/2015.

Článok I.
Identifikačné údaje vyhlasovateľa

Názov: Mesto Rajec
V mene koná: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Rajec
Číslo účtu: 23621432/0200

Článok II.
Predmet obchodnej verejnej súťaže

2.1. Predmetom súťaže je výber najvhodnejšieho záujemcu o nájom pozemkov: lesnej pôdy, ostatných plôch, zastavaných plôch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rajec a to:

Pozemky evidované na LV č. 1500
CKN parcely č. 2679/2 – lesný pozemok o výmere 2537 m2
CKN parcely č. 2679/6 – lesný pozemok o výmere 571 m2
CKN parcely č. 2679/7 – lesný pozemok o výmere 704 m2
CKN parcely č. 2680/13 – lesný pozemok o výmere 734 m2
CKN parcely č. 2688/2 – lesný pozemok o výmere 169 559 m2
CKN parcely č. 2681 – lesný pozemok o výmere 64 408 m2
CKN parcely č. 2734/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 861 m2
CKN parcely č. 2734/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 544 m2
CKN parcely č. 2734/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 862 m2
CKN parcely č. 2734/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2
Podiel: 1/1; Lokalita: Charubina; Výmera celkom 240.797 m2

Pozemky evidované na LV č. 3333
EKN parcely č. 2554 – ostatné plochy o výmere 50 744 m2
Lokalita: Vojtová, z časti zodpovedá KNC parcele 2722 – lesný pozemok o výmere 44710 m2
EKN parcely č. 1040 – ostatné plochy o výmere 31 102 m2
Lokalita: Borový les – Šuja, z časti zodpovedajú KNC parcele 2662 – lesný pozemok o výmere 38933 m2
EKN parcely č. 1002 – ostatné plochy o výmere 16 093 m2 ; Lokalita: Porubská
EKN parcely č. 6488 – trvalý trávnatý porast o výmere 53 791 m2; Lokalita: Porubská
EKN parcely č. 6494/1 – trvalý trávnatý porast o výmere 46 393 m2 ; Lokalita: Porubská
EKN parcely č. 6494/3 – trvalý trávnatý porast o výmere 59 630 m2 ; Lokalita: Porubská
EKN parcely č. 6505 – trvalý trávnatý porast o výmere 60 198 m2 ; Lokalita: Porubská
EKN parcely č. 6512 – trvalý trávnatý porast o výmere 43 161 m2 ; Lokalita: Porubská
Podiel: 1/1; Výmera celkom: 361.113 m2

Výmera pozemkov k nájmu: 601.910 m2 = 60,19 ha

2.2. Vyhlasovateľ súťaže prenecháva predmet nájmu za podmienok: vykonávania hospodárskej činnosti v lesoch, obnovy lesných porastov v súlade s lesnohospodárskym plánom.
2.3. Doba nájmu 10 rokov.

Článok III.
Obsah súťažného návrhu/ponuky, na ktorých vyhlasovateľ súťaže trvá

Súťažný návrh/ponuka musí obsahovať:
3.1. Sumarizačný list – časť A (vzor sumarizačného listu je uvedený na www.rajec.sk):
3.2. Návrh nájomnej zmluvy, ktorej podstatné náležitosti sú uvedené v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako časť B .
      3.2.1.Predložený návrh nájomnej zmluvy záujemca (v rámci súťažnej ponuky) doplní o požadované údaje a svojim podpisom potvrdí súhlas s jej obsahom a podmienkami. Prípadné zmeny budú riešené vzájomnou dohodou.
3.3. Návrh výšky ceny nájmu za m2 - prepočtom na „ha“ ( súčasťou sumarizačného listu – časť A)
      3.3.1. Nájomné je splatné na základe zmluvy vždy za obdobie 12 mesiacov vopred s tým, že ročné nájomné je splatné 31. januára príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa vedený vo VÚB, a.s. Rajec, číslo účtu : 23621432/0200, alebo v hotovosti do pokladne prenajímateľa.
3.4. Zámer využitia predmetu nájmu vyjadrený jednoduchým opisom v súlade s podmienkami nájmu uvedenými v článku II. ( súčasťou sumarizačného listu – časť A)
3.5. Skúsenosti v hospodárení v lesoch záujemca predloží nasledovnými dokladmi :
a/ strojné a technické vybavenie : zoznamom strojov a techniky , ak vybavenie nie je vo vlastníctve záujemcu doklad od subdodávateľa potvrdzujúci poskytnutie strojov a techniky
b/ vzdelanie a odborná prax zamestnancov: počet zamestnancov s uvedením ich pracovného zaradenia, doklad o najvyššom vzdelaní odborného zamestnanca(cov) v oblasti lesného hospodárenia, v prípade, že služba bude poskytovaná subdodávateľov zoznam subdodávateľov, ich vzdelanie, dĺžka praxe, odborné oprávnenie
3.6. Povinné prílohy – časť C, ktoré sú opísané v článku IV.

Článok IV.
Povinné prílohy súťažného návrhu/ponuky

4.1. Súťažný návrh/ponuka musí obsahovať povinné prílohy – časť C (vzory príloh sú zverejnené na www.rajec.sk) :
4.1.1. Vyhlásenie predkladateľa návrhu/ponuky o tom, že sa osobne oboznámil zo stavom predmetu nájmu vykonaním obhliadky na mieste samom a berie ho do nájmu bez výhrad v stave v akom stojí ku dňu podpisu nájomnej zmluvy (FO-živ./PO).
4.1.2. U predkladateľa návrhu/ponuky, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ (FO-živ.):
          a) vyhlásenie podľa § 11 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ako u fyzickej osoby),
          b) aktuálny výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, oprávňujúci hospodárenie
              v lesoch
          c) potvrdenie s prehlásením, že na spoločnosť nie je začaté konkurzné ani reštrukturalizačné
              konanie, nie je na jej majetok vyhlásený konkurz, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku (vydáva Ok.súd)
4.1.3. U predkladateľa návrhu/ponuky, ktorým je právnická osoba (PO):
         a) aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace, oprávňujúci hospodárenie v lesoch
         b) potvrdenie s prehlásením, že na spoločnosť nie je začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie,
             nie je na jej majetok vyhlásený konkurz, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
             majetku (vydáva Ok.súd)
          c) potvrdenie, že spoločnosť nie je v likvidácii (vydáva Ok.súd -obchodný register),
          d) DIČ a IĆ pre DPH (fotokópia osvedčenia o registrácii)
4.1.4. Potvrdenie z finančného oddelenia MsÚ, že predkladateľ návrhu nie je dlžníkom voči Mestu Rajec ani voči organizáciám ním zriadeným (FO-živ./PO).
4.1.5. Čestné vyhlásenie predkladateľa o tom, že súhlasí s úhradou výdavkov súvisiacich s predmetom nájmu na základe špecifikácie predloženej prenajímateľom, v deň, kedy bude podpísaná nájomná zmluva všetkými zmluvnými stranami, a to najmä výdavky na zverejnenie súťažných podmienok, vyhotovenie geometrického plánu, poplatky za úradné osvedčovanie podpisov, poplatky za spísanie zmluvy a podobne (FO-živ./PO).

Článok V.
Podmienky účasti v súťaži

5.1. Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu/ponuky dovŕšiť vek 18 rokov.
5.2. Súťažný návrh/ponuka musí byť napísaný(á) v slovenskom jazyku.
5.3. Predložený návrh/ponuku nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej v podmienkach súťaže na predkladanie návrhov.
5.4. Predložený návrh/ponuku nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty stanovenej v podmienkach súťaže na predkladanie návrhov.
5.5. Návrhy/ponuky, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne stanovenom na predkladanie budú odmietnuté.
5.6. Súťažný návrh/ponuka musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene predkladateľa (v prípade fyzickej osoby priamo fyzickou osobou, v prípade právnickej osoby štatutárnym zástupcom).

Článok VI.
Lehoty zverejnenia oznamu a podmienok obchodnej verejnej súťaže

Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu podľa §9a, ods. 9 v nadväznosti na lehoty v zmysle §9a ods. 2 a 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
6.1. Zverejnenie oznamu v regionálnej tlači do 22.12.2015.
6.2. Zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže min. na dobu 15 dní:
       Úradná tabuľa mesta: od 22.12.2015 do 22.01.2016 (piatok)
       Webová stránka mesta: od 22.12.2015 do 22.01.2016
6.3. Všetky podklady a prílohy potrebné k vypracovaniu súťažného návrhu/ponuky sú súčasťou podmienok súťaže a je možné si ich stiahnuť z webovej stránky mesta www.rajec.sk.

Článok VII.
Lehoty a spôsob predkladania súťažného návrhu/ponuky

7.1. Súťažný návrh/ponuku je potrebné doručiť nasledovne:
       a) termín a čas doručenia: do 22.01.2016 (piatok) do 15.00 hod.,
       b) forma a počet: písomná forma v jednom vyhotovení
       c) označenie návrhu/ponuky: zalepená obálka s výrazným označením
              „ Verejná obchodná súťaž – Nájom lesných pozemkov - NEOTVÁRAŤ“
       d) spôsob a adresa doručenia:
           poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec,
alebo
           osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci.
7.1.1. Na obálke je navrhovateľ povinný uviesť svoju úplnú adresu.
7.2. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Mestského úradu v Rajci. Prevzatie súťažného návrhu osobne bude potvrdené v podateľni na tlačive: „Potvrdenie o prevzatí súťažného návrhu.“

Článok VIII.
Vyhodnotenie súťažných návrhov/ponúk, kritéria hodnotenia,
vyhlásenie výsledkov súťaže, uzavretie nájomnej zmluvy

8.1. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi/ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční dňa 22.01.2016 (piatok) o 15,30 hod. na Mestskom úrade v Rajci, Námestie SNP 2 v malej zasadačke na 1. poschodí za prítomnosti členov výberovej komisie.
8.2. Zasadnutie komisie je neverejné. Členov komisie ustanoví mestské zastupiteľstvo.
8.3. Doloženie neaktuálnych alebo nepravdivých dokladov sa bude považovať za snahu predkladateľa návrhu uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať vylúčenie predkladateľa návrhu zo súťaže.
8.4. Kritérium pre výber najvhodnejšieho návrhu/ponuky je:
- najvyššia ponúknutá cena nájmu za m2 (prepočet aj na „ha“) pozemku – váhové kritérium 50 %, pričom minimálna cena je 30 eur/ha/rok. Upozornenie: V zmysle Smernice č. 1/2013 o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec sa cena nájmu každoročne zvyšuje vždy s účinnosťou od 1.1. príslušného kalendárneho roka tak, aby odrážala nárast indexu spotrebiteľských cien.
- skúsenosti v lesnom hospodárstve – váhové kritérium 50 % , uchádzač predloží požadované doklady týkajúce sa jeho praxe v zmysle bodu 3.5.
8.4.1. Pri rovnosti návrhov u viacerých predkladateľov bude rozhodnuté o najvhodnejšom súťažnom návrhu losovaním.

Spôsob hodnotenia:
Cena: Člen komisie určí poradie od najvyššie ponúkanej ceny nájmu, poradie sa vynásobí váhovým kritériom, uspel ten navrhovateľ, ktorý má nižšie váhové hodnotenie .
Skúsenosti: Člen komisie určí poradie podľa najlepšieho návrhu využitia, poradie sa vynásobí váhovým kritériom, uspel ten navrhovateľ, ktorý má nižšie váhové hodnotenie.

Celkové hodnotenie: Váhové hodnotenia podľa kritérií sa sčítajú, víťazný sa stáva ten návrh, ktorý má po sčítaní najnižší súčet váhových hodnotení

8.5. Komisia po vyhodnotení predložených návrhov/ponúk prostredníctvom zapisovateľky vyhotoví Zápisnicu z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov/ponúk.
Výsledok súťaže uvedený v zápisnici oznámi každému z účastníkov súťaže písomne listom či uspel alebo neuspel do 10 dní odo dňa vyhotovenia zápisnice. Zároveň výsledok oznámi na webovej stránke mesta.

8.6. Vyhlasovateľ a úspešný účastník uzatvoria nájomnú zmluvu do 30 dní odo dňa oznámenia výsledku úspešnému uchádzačovi na základe výsledku vyplývajúceho zo Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov/ponúk.

Článok IX.
Ďalšie podmienky súťaže

9.1. Predkladatelia návrhov/ponúk nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
9.2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy/ponuky a ukončiť súťaž bez výberu návrhu. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ predkladateľom návrhov do 15 dní od rozhodnutia o odmietnutí.
9.3. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v odôvodnených dôvodov súťažné podmienky meniť alebo súťaž zrušiť. O zmene podmienok súťaže alebo o zrušení súťaže budú predkladatelia návrhov písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta.
9.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu. V prípade je predĺženia uverejní túto zmenu na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta.

Článok X.
Podklady poskytnuté vyhlasovateľom súťaže záujemcom

10.1. Záujemcom vyhlasovateľ súťaže poskytne (zverejnené na stránke www.rajec.sk) :
        a) List vlastníctva č. 1500 a č. 3333
        b) Uznesenie MZ č.132/2015
        c) Časti A, B, C súťažných podmienok
10.2. Ďalšie informácie možno získať na oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci
         u p. Ľudmily Ďurčanskej, č. tel. 041/5076515 v pondelok až piatok od 8.00. hod do 15.00 hod.
10.3. Podmienky súťaže boli v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválené uznesením MZ v Rajci dňa 10.12.2015 pod číslom 132/2015 a 133/2015.
 

V Rajci dňa 21.12.2015

                                                                                          Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                     primátor mesta
 
Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa