Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Rajec, v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
PRIMÁTOR  MESTA  RAJEC
                                                                                        dňa: 07. decembra 2015
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Program:
 
 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 33/2015, 34/2015, 35/2015, 36/2015, 37/2015, 38/2015 a 39/2015
 3. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ na rok 2016
 4. Návrhy VZN
     a) daň z nehnuteľností
     b) daň za psa
     c) daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty
     d) daň za užívanie verejného priestranstva
     e) daň za ubytovanie
      f) poplatok za komunálny odpad
     g) o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a 
         dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta Rajec
     h) dodatok č. 2 k VZN č.14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
         žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školských zariadení zriadených na území Mesta Rajec
     i) dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
        pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
        v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
     j) dodatok č. 1 k VZN č. 11/2013 o odpadoch
 5. Návrh na zrušenie Smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a postup Mesta Rajec ako správcu
     dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov
 6. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec
 7. Návrh na použitie rezervného fondu;
     - Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu
     mesta Rajec
 8. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2016;
     Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2016 – 2018
     - Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu
     mesta Rajec na roky 2016 – 2018
 9. Návrh VZN č. 10/2015 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
     na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do NR SR
10. Predaj a prenájom nehnuteľností
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2016
12. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie november – december 2015
13. Interpelácie
14. Diskusia
15. Rôzne
 
                                                                                            Ing. Ján Rybárik
                                                                                           primátor mesta Rajec

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa