Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania - verejná výhláška

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2,015 01 Rajec
 
č.j. 01/2541/2015
dňa 29.10.2015
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA
A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa:
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
 
Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby:
 
I/64 Rajecké Teplice - Kľače
 
v katastrálnom území: Rajecké Teplice, Konská, Zbyňov, Kľače, Rajec
na pozemku parcel.číslo: líniová stavba
 
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Rajec pod č. 01/1590/UR/15-Ďu dňa 19.10.2009 a bolo predĺžené rozhodnutím č. 01/2674/2012,3/UR/02-Ďu dňa 16.1.2013.
 
Mesto Rajec , v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov preskúmal žiadosť v zmysle §37 a §38 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho jednania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány . Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote (§36 ods.3 stavebného zákona) neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajci, Stavebný úrad, Nám. SNP 2/2, Rajec v stránkových dňoch.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci. Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Spoločný obecný úrad Rajec.
 
                                                                            Ing. Ján Rybárik
                                                                              primátor mesta Rajec
Príloha:
 
Doručuje sa:
- SSC, IVaSC Žilina, M.Rázusa 104/A
- SSC, SaÚ, M. Rázusa 104 Žilina
- ISPO s.r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, Prešov
- ŽSR, OR Trnava, Bratislavská 2/A, Trnava
- ŽSR GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, Bratislava
- ŽSR, AO, 1.mája 34, Žilina
- SAD, Košická 2, Žilina
- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, Bratislava
- Krajský pozemkový úrad , A.Kmeťa 17, Žilina
- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V.Spanyola 27, Žilina
- OR HaZZ, Nám.požiarnikov 1, Žilina
- OR PZ, ODI v Žiline
- Min. ŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, Bratislava
- OÚ ŽP , M.R.Štefánika 1, Žilina
- OÚ CD a PK, A.Kmeťa 17, Žilina
- KÚ pre CD a PK, J.Kráľa 4, Žilina
- Obvodný lesný úrad, A.Kmeťa 17, Žilina
- SSE - D. a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina
- SEVAK, Bôrická cesta 1960, Žilina
- SPP-D. a.s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava
- ST, Poštová 1, Žilina
- OÚ CO a KR, J.Kráľa 4, Žilina
- ŽSK, Komenského 48, Žilina
- SVP, Povodie Váhu Piešťany
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, Žilina
- Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava
- Min. zdravotníctva SR, inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, Bratislava
- Min. obrany SR, správa hnut. majetku a výstavby, Banská Bystrica
- Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava
- T-Mobile Slovensko, Vajnorská 100/A, Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, SAD SNP 667/10, Žilina
- Agroregión, Hollého 203, Rajec
- K+M, Jaseňové
- Mesto Rajecké Teplice
- Mesto Rajec
- Obec Konská
- Obec Zbyňov
- Obec Kľače
- spis
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa