Oznámenie o uložení zásielky - Mária Mieresová, Jozef Klinec, Rastislav Klinec

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 04.11.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanom:
 
- Mária Mieresová,  trvale bytom Rajec,
- Jozef Klinec,  trvale bytom Rajec,
- Rastislav Klinec,  trvale bytom Rajec,
 
že na Mesto Rajec im bola dňa 04.11.2015 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Mestský úrad Rjec, Námestie SNP 2/2, 015 22 .
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 04.11.2015 do 20.11.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa