Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/2904/2015/UR/14-Ďu dňa 30.10.2015
 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 8, 917 02 Trnava
v zastúpení : Profi-NETWORK Slovakia a.s., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín
 
podal dňa 1.10.2015 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
Realizácia optických sietí RJ-1 Rajec, obec Malá Čierna
 
v meste Rajec, ul. Nám. SNP, Kostolná, Bystrická, Vojtova v kat. území : Rajec
v obci Malá Čierna v kat. území : Malá Čierna
na pozemkoch : líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. f) stav. zákona
charakter stavby : inžinierska stavba – elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods. 3 písm. h) stav. zákona
 
Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa 29.10.2015, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
 
podľa §39a) stavebného zákona
POVOĽUJE UMIESTNENIE STAVBY
 
Realizácia optických sietí RJ-1 Rajec, obec Malá Čierna
 
v meste Rajec, ul. Nám. SNP, Kostolná, Bystrická, Vojtova v k. ú. : Rajec
v obci Malá Čierna v k. ú. : Malá Čierna
 
 
Doručí sa:
- NASES, Kollárova 8, Trnava>
- Profi-NETWORK Slovakia, a.s., Bratislavská 117, Trenčín
- MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, Banská Bystrica
- MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, B. Bystrica
- MV SR, sekcia informatiky, telekom. a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, Bratislava
- MV SR, centrum podpory, Kuzmányho 26, Žilina
- SVP š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, Piešťany
- Lesy SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina
- Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, Žilina
- ORPZ, ODI, Veľká okružná 31, Žilina
- SSC, Miletičova 19, Bratislava
- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
- OÚ, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, Žilina
- OÚ ŽP, M.R. Štefánika 1, Žilina
- OÚ, odbor CD a PK, Predmestská 1613, Žilina
- SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
- SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
- Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
- Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
- SSE-D. a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina
- Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina
- Orange Sl. a.s. Metodova 8, Bratislava
- O2 Sl. s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
- SPF, SAD SNP 667/10, Žilina
- Mesto Rajec – verejná vyhláška
- Obec Malá Čierna – verejná vyhláška
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa