Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Rajec, v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. októbra 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
PRIMÁTOR  MESTA  RAJEC
                                                                                        dňa: 12. októbra 2015
 
 
P O Z V Á N K A
 V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 15. októbra 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
 
Program:
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
 3. Oznámenia o zmene rozpočtu č. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 32/2015
 4. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajec k 31.12.2014
 5. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru
  Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu na prijatie preklenovacieho úveru
 6. Návrh na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 21/2015
  Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 21/2015
 7. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
 8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
 9. Nájom a odpredaj nehnuteľností
 10. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie september – október 2015
 11. Interpelácie
 12. Diskusia
 13. Rôzne
                                                      Ing.  Ján   R y b á r i k  v.r.
                                                        primátor mesta Rajec
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa