Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2015 - 2020"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
Vec: Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2015 - 2020 (SPR ZORD) - aktualizácia"
 
 
Obstarávateľ, Združenie obcí Rajecká dolina, Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice, doručil dňa 16. 09.2015 a následne doplnil dňa 30.09.2015 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA") Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2015 2020 (SPR ZORD) - aktualizácia" podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona.
 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina  do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
 
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2015 - 2020 (SPR ZORD) aktualizácia" je zverejnené aj na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/spolocny-program-rozvoja-zdruzenia-obci-rajecka-dolina-akcny-plan-na-r
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa