Primátor mesta Rajec, v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
PRIMÁTOR  MESTA  RAJEC
                                                                                        dňa: 10. augusta 2015
 
 
P O Z V Á N K A
 V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
 
Program:
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23/2015.
 3. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za I. polrok 2015.
  Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe a plneniu programového rozpočtu a výsledkom hospodárenia Mesta Rajec za I. polrok 2015.
 4. Návrh VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
 5. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €.
 6. Protest prokurátora.
 7. Nájom a odpredaj nehnuteľností.
 8. Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelník MsP Rajec.
 9. Golf Park Rajec.
 10. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie jún – august 2015.
 11. Interpelácie.
 12. Diskusia.
 13. Rôzne.
                                                      Ing.  Ján   R y b á r i k
                                                        primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa