Okresný úrad Žilina – Lesný celok Rajecko

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 01Žilina
Č.j.OÚ-ZA-OOP4-2014/025911/SCH V Žiline 3.7.2015
 
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov (ďalej len OÚ) ako príslušný orgán podľa § 59 ods. 2 písm. i) zákona Č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o lesoch) v súlade s § 46 zákona Č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 
určuje
 
podľa ustanovenia § 39 ods. 3 zákona o lesoch
 
 
Lesný celok Rajecko.
 
Lesný celok tvoria lesné pozemky nachádzajúce sa v obvode hraníc lesného celku. Súradnice lomových bodov línii tvoriacich obvodové hranice lesného celku sú uvedené v prílohe tohto rozhodnutia.
Do lesného celku patria alebo zasahujú tieto katastrálne územia :
Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerad, Lietavská Svinná, Malá Čierna, Malé Lednice, Poluvsie, Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Stránske, Šuja, Veľká Čierna, Zbyňov.
 
Výmera lesných pozemkov podľa stavu CKN so stavov k 05/2015 je 14433.89 ha.
 
...viac informácií príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa