Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Žilina,
Legionárska 5, 012 05 Žilina
 
Vec - Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia - verejná vyhláška
 
 
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len "Inšpekcia") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona Č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o IPKZ") a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, O15 01 Rajec, IČO: 31 930 387 doručenej Inšpekcii dňa 17.02.2015, podľa § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o správnom konaní") v súčinnosti s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ
 
upovedomuje,
 
že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov Rajec - Šuja", vydaného rozhodnutím č. 1746/ 770090103/282-Chy, zo dňa 28.06.2004, v znení zmien a doplnení (ďalej len "integrované povolenie").
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je: - Zmena stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona spojená s kolaudačným konaním stavby "Skládka odpadov Rajec - Šuja odvodnenie skládky PDO". ...
 
Viac informácií - prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa