Návrh VZN a ekonomických dokumentov Mesta Rajec - 04.05.2015

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
 
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 4/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2014/2015 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 
Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
 
Hodnotiaca správa k 31.12.2014. 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa