Slovenská inšpekcia životného prostredia - Výzva

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina
 
 
ZVEREJNENIE
údajov a informácií podľa § 11 zákona Č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 a
VÝZVA
- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.
 
Žiadosť' o zmenu povolenia:
- povolenie na zmenu vodnej stavby Skládka odpadov Rajec-Šuja odvodnenie skládky PDO
- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby Skládka odpadov Rajec-Šuja odvodnenie skládky
  PDO
- konanie o zmene stavby spojené s kolaudačným konaním stavby Skládka odpadov Rajec-Šuja odvodnenie
  skládky PDO.
 
Viac informácií príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa