Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2014

Dokumenty: Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2014; Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Rajec za rok 2014; Hodnotiaca správa k 31.12.2014; Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) Mesta Rajec za rok 2014; Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy; Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2014; Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2014; Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta zostavenej k 31.12.2014; Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta zostavenej k 31.12.2014 – tabuľky; Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierke určená pre Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec za rok 2014;
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa