Zo zasadnutia mimoriadneho mestského zastupiteľstva

č. 2/2015
ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané na 15.1.2015 s dvoma bodmi programu. Prvým bodom bolo uprázdnenie poslaneckého mandátu a druhým bodom návrh zmeny rozpočtu Mesta Rajec na rok 2015.
Dňa 9.1.2015 sa p. Stanislav Albert, poslanec za volebný obvod 04 písomne vzdal poslaneckého mandátu. V zmysle § 51 ods. 1 Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení „ak sa uprázdni v MZ mandát, nastupuje za poslanca MZ ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.“ Na základe Zápisnice Mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do MZ v Rajci zo dňa 15. novembra 2014 nastupuje ako náhradník za p. S. Alberta p. Jana Koledová Žideková. Táto bude pozvaná na najbližšie zasadnutie MZ.    
V druhom bode programu p. Záborská, vedúca finančného oddelenia, predniesla poslancom návrh zmeny rozpočtu, ktorý sa týkal práve realizácie prestavby budovy bývalej Mediky na nájomný bytový dom spolu s realizáciou inžinierskych sietí. Vzhľadom na posun úhrad za odkúpenie nájomného bytového domu a splatnosti faktúr za inžinierske siete sa navrhujú zmeny zakomponované v zmene rozpočtu – rozpočtovým opatrením č. 1/2015.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa