Harmonogram vývozu odpadov na rok 2017 v meste Rajec
mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery
I. 1 streda     podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz VIl. 27 streda piatok   podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz
2 streda piatok 28 streda  
3 streda   29 streda
4 streda 30 streda
II. 5 streda piatok   VIII. 31 streda piatok  
6 streda   32 streda  
7 streda 33 streda
8 streda piatok 34 streda piatok
III. 9 streda piatok   35 streda    
10 streda   IX. 36 streda piatok  
11 streda 37 streda  
12 streda 38 streda
13 streda   39 streda
IV. 14 streda piatok   X. 40 streda piatok  
15 streda   41 streda  
16 streda 42 streda
17 streda 43 streda
V. 18 streda piatok   XI. 44 streda piatok  
19 streda   45 streda  
20 streda 46 streda
21 streda piatok 47 streda piatok
22 streda piatok   48 streda piatok  
VI. 23 streda     XII. 49 streda    
24 streda 50 streda
25 streda 51 streda
26 streda   52 streda
NO+EO Zber odpadov s obsahom škodlivín (NO) a elektroodpadu (EO) z domácností
Kontajnery Zber triedeného odpadu PLASTY, SKLO 1x mesačne; podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz pre VKM, KOVY a PAPIER.
TKO Zmesový komunálny odpad.
VOK Pristavenie veľkorozmerných kontajnerov bude počas jarného upratovania
(marec alebo apríl) a jesenného upratovania (september alebo október)
Jedlé oleje
a tuky
Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva v deň zberu PET fliaš. Je potrebné ich vyložiť spolu s vrecami v uzatvárateľných nádobách ( napr. PET fľaše ), alebo odovzdať v zbernom dvore.
 
 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa