Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Oľga Gabajová

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 26.01.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Oľga Gabajová, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec jej bola dňa 26.01.2015 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Žilina sa sídlom P.O.Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 26.01.2015 do 10.02.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa