č. 1/2015
DOMÁCE NÁSILIE UBLIŽUJE VŠETKÝM
 
    Nezisková organizácia Áno pre život upozorňovala verejnosť na problematiku domáceho násilia.
   Ide o dlhoročnú osvetovú infokampaň organizácie, ktorú každoročne realizuje pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách. Ťažiskové aktivity Infokampane Domáce násilie ubližuje všetkým prebiehali v týždni od 19. do 25. novembra. Cieľom Infokampane je informovanie širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v rodinách, taktiež o formách pomoci obetiam.
   Infokampaň je jednou z aktivít projektu Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením v Rajeckom regióne, ktorý je podporený z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. V rámci projektu sme mohli vydať rôzne propagačné materiály s informáciami o formách domáceho násilia a o pomoci ohrozeným ľuďom. Jedným z nich je plagát s informáciami o bezplatnej LINKE POMOCI 0800-120024, ktorú prevádzkujeme už od roku 2003. Linka pomoci je pre volajúcich bezplatná, je k dispozícii nonstop 24 hodín denne. Dovolať sa je možné zo všetkých sietí v rámci SR. Dištančné poradenstvo finančne podporuje spoločnosť Slovak Telekom, a. s. Vďaka Slovenskej pošte, a. s. sme mohli tieto propagačné a informačné materiály zaslať všetkým pracoviskám Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalším inštitúciám v rámci celej SR.
    Riaditeľka organizácie Anna Verešová sa 25. novembra zúčastnila v Bratislave diskusie za okrúhlym stolom organizovanej Úradom vlády SR, ktorej sa zúčastnila aj prvá tajomníčka Nórskeho veľvyslanectva na Slovensku pani Rannveig Skoftelandkde. Okrem hostí z Nórskeho kráľovstva sa diskusie zúčastnili aj zástupcovia organizácií zo Slovenska, ktorí sa téme domáceho násilia venujú profesionálne. Spoločne diskutovali o štandardizácii služieb pre ženy zažívajúce násilie. Vo svojom príspevku Anna Verešová hovorila o 16-ročných skúsenostiach z praxe s obeťami domáceho násilia. Zvlášť upozornila na potrebu zachovať si v prípade domáceho násilia vyvážený a neutrálny prístup: „Ak hovoríme o násilí na ženách, nemalo by to znamenať, že ide iba o partnerské násilie, tzv. rodovo podmienené násilie. Môže sa totiž stať, že pri prevencii i v konkrétnej pomoci napokon zabudneme na ženy, ktoré zažívajú násilie od ostatných členov rodiny, nielen od partnera. Všetky obete domáceho násilia musia mať nárok na rovnakú mieru pomoci a podpory, bez ohľadu na pohlavie. Takýmto neutrálnym prístupom jednak zabezpečíme pomoc všetkým ženám, ale tiež získame pre tému domáceho násilia verejnosť. Ak nám ide o vec, ak máme jednotný cieľ – a tým je eliminácia domáceho násilia v našej krajine na najnižšiu možnú mieru – musíme dostatočne scitlivieť verejnosť a zapojiť do odstránenia tohto fenoménu všetkých, i rôzne cirkvi a ich organizácie.“
    Medzi sprievodné podujatia infokampane patrili interaktívne besedy so študentmi stredných a základných škôl, tiež odborné články v regionálnych týždenníkoch. V mestských knižniciach v Žiline a v Rajci, taktiež v knižnice Vysokej školy sv. Alžbety v Žiline boli zriadené informačné pulty s informačnými materiálmi o problematike domáceho násilia.
   Infokampaň Domáce násilie ubližuje všetkým je prirodzeným pokračovaním dlhoročných osvetových aktivít organizácie, ktorej snahou je upozorniť verejnosť na tento problém, ktorý sa týka mnohých našich rodín. Domáce násilie je alarmujúci problém na celom svete a vyžaduje si zvýšenú pozornosť, účinné metódy ochrany a preventívne opatrenia.
Viac na: www.anoprezivot.sk. Kontakty: 041 /549 49 50, 0910 842 498, apz.projekty@gtsmail.sk .
 
 
                                                                                                        Zuzana Dobešová, Áno pre život n. o.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa