MESAČNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI
JANUÁR / 2015
V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE:
 
 
  
AKTUALITY Z MESTA
 
Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mestaIng. Ján Rybárik, primátor mesta
 
Už takmer rok informujeme čitateľov o rekonštrukcii bývalej Mediky na nájomné byty. Už je stavba dokončená?
    Rekonštrukcia Mediky je dokončená a budova je už aj skolaudovaná. Členovia komisie určenej na prideľovanie bytov odporučili záujemcov o byt, ktorým sa byty pridelia. Všetkým potencionálnym nájomcom mestských nájomných bytov zaslal mestský úrad list, v ktorom im oznamujeme, že im bude byt pridelený. Uvidíme, či všetci, ktorí mali záujem o byt a byt im bol pridelený, sa do bytov aj nasťahujú.
    Koncom januára ľuďom odovzdáme kľúče od bytov a mali by sa postupne začať sťahovať do nových mestských nájomných bytov.
   V januári nás čaká ešte ukončenie všetkých „papierových záležitostí“ so Štátnym fondom rozvoja bývania, s Okresným úradom Žilina, s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a mali by sme podpísať aj kúpnopredajnú zmluvu s vlastníkom budovy. S doterajším investorom môžeme podpísať zmluvu až vtedy, keď bude mať budovu zapísanú na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.
 
V jeseni sme čitateľov informovali o tom, že v areáli bývalého Rezbára na Fučíkovej ulici by mala vzniknúť výrobňa mliečnych výrobkov. Kedy sa začne s výrobou?
    Na stavebné oddelenie mestského úradu prišiel projektant rekonštrukcie prerokovať možné stavebné úpravy v danom areáli na Fučíkovej ulici. Predpokladám, že následne investor tohto zámeru vykoná úpravy budovy tak, aby sa tu mohlo začať s výrobou mliečnych výrobkov. Myslím si, že niekedy na jar sa začne s výrobou v tejto prevádzke.
 
V minulom roku sme častokrát informovali čitateľov aj o výstavbe novej fabriky na výrobu interiérových plastových súčastí do automobilov – Korea Fuel-Tech Slovakia (KFTS). Od januára sa malo začať s výrobou. Stalo sa tak?
    Podľa mojich informácií KFTS začína s výrobou v januári tak, ako to bolo avizované. Predpokladám, že koncom januára nabehne výroba na skúšobnú prevádzku a od konca januára by mali začať vyrábať už na dve pracovné zmeny.
 
Začal sa nový rok 2015. Čo zaželáte obyvateľom do nového roka?
     Všetkým obyvateľom nášho mesta by som chcel do nového roka 2015 zaželať všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, vzájomného porozumenia a úcty. Prial by som si, aby sme jeden na druhom nehľadali iba chyby, ale aby sme hľadali cestu k sebe, navzájom si odpúšťali, aby nám bolo lepšie a netrápili sme sa zbytočne problémami iných.
                                                                                                                          Za rozhovor ďakuje Šzá
 
  
Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
 
    Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci bolo zvolané v zmysle § 12 ods. 1 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a uskutočnilo sa 15. decembra 2014 v obradnej sieni Radnice v Rajci.
    Na úvod rokovania zaznela štátna hymna. Po oficiálnom otvorení ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva Ing. Jánom Rybárikom predniesol predseda Mestskej volebnej komisie v Rajci, Ing. Miroslav Bellan, výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Rajec, ktoré sa konali dňa 15.11.2014.
    Následne novozvolený primátor mesta, ktorým sa opätovne stal Ing. Ján Rybárik, zložil zákonom predpísaný sľub. Vzápätí aj novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub.
   Po príhovore primátora, ktorý predniesol k novozvoleným poslancom Mestského zastupiteľstva ako aj k ostatným prítomným, bol schválený program rokovania mestského zastupiteľstva.
   Poslanci Mestského zastupiteľstva zriadili Mestskú radu v Rajci, ktorá je poradným orgánom mestského zastupiteľstva a zo svojich radov schválili jej členov. Za členov mestskej rady boli zvolení poslanci: Mgr. Peter Hanus, Mgr. Michal Šupka, Ing. Peter Pekara, p. Gabriel Špánik a Ing. Gustáv Mucha.
    V ďalšom bode programu poslanci zriadili komisie, ktoré pracujú pri mestskom zastupiteľstve. A to Komisiu finančnú, Komisiu pre školstvo, kultúru a šport, Komisiu na ochranu verejného poriadku, Komisiu sociálno-zdravotnú a Komisiu výstavby a životného prostredia. Okrem týchto komisií boli zriadené aj Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta a Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci.
    V závere rokovania primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
                                                                                                                                Mestský úrad Rajec

 Slávnostný sľub poslancov mestského zastupiľstva mesta RajecSlávnostný sľub primátora mesta Rajec
  
NAJČASTEJŠIE MENO V RODNOM LISTE BOLO JAKUB A NELA
 
Mesto Rajec malo k 31.12.2014 5971 obyvateľov, z toho 2977 mužov a 2994 žien. Na porovnanie k 31.12.2013 malo naše mesto 5982 obyvateľov.
V roku 2014 sa narodilo 54 detí (26 chlapcov a 28 dievčat), čo je o dve menej ako v roku 2013 – vtedy sa narodilo 56 detí, z toho 32 chlapcov a 24 dievčat.
Najčastejšie dievčenské meno rajeckých detí zapísané v rodnom liste v roku 2014 bolo Nela, Júlia, Sofia, Viktória, Sára a medzi chlapcami viedli mená Jakub, Lukáš, Filip, Samuel, Sebastián. Medzi netradičné mená patrili Mathias, Megan či Lucas.
V minulom roku sa uzavrelo 54 sobášov, z toho 31 párov sa zosobášilo v Rajci a 23 párov sa rozhodlo pre sobáš mimo Rajca.
Zomrelo 56 našich spoluobčanov – 24 mužov a 32 žien.
85 osôb (32 mužov a 53 žien) sa rozhodlo z nášho mesta odsťahovať.
Naopak do nášho mesta sa prisťahovalo 76 osôb z toho 40 mužov a 36 žien.
                                                                                                                                           MsÚ Rajec
  
TRADIČNÁ VIANOČNÁ KAPUSTNICA A VIANOČNÝ PUNČ
 
     Vianočné obdobie je časom pokoja, lásky a obdarovania. Je to obdobie, kedy sa snažíme viac myslieť na druhých a zaujímame sa o nich.
     Poslanci mestského zastupiteľstva v Rajci tak, ako aj v predošlých rokoch v spolupráci s Penziónom Dubová uskutočnili 19. decembra 2014 dobročinnú akciu spojenú s podávaním tradičnej kapustnice a vianočného punču. Cieľom tejto akcie bolo spríjemniť piatkové popoludnie obyvateľom a návštevníkom mesta, ktorí si prišli na námestie pozrieť predstavenie Živého betlehema a zároveň pomôcť dobrej veci. Výťažok z tejto dobročinnej akcie bol v roku 2011 použitý na vylepšenie vybavenia Domova vďaky, v roku 2012 bol zakúpený televízor pre klub dôchodcov, v roku 2013 sme vďaka tejto akcií zabezpečili bezpečnostné vesty pre deti materských škôl.
   Výťažok z tejto peknej a už aj tradičnej akcie predstavoval v roku 2014 čiastku 600 eur. Tento, doteraz najvyšší výťažok, bude použitý na vylepšenie stravovania v materských škôlkach v Rajci.
   Poslanci mestského zastupiteľstva ďakujú majiteľom Penziónu Dubová, ktorí priestorovo a materiálne zabezpečili túto akciu a aj tradičným kuchárom Mariánovi a Gustovi za uvarenie znamenitej a chutnej kapustnice.
    Veľká vďaka všetkým, ktorí prišli a svojím príspevkom pomohli podporiť túto dobrú a vydarenú akciu, v ktorej chceme pokračovať aj naďalej.
                                                                                                                                 Poslanci MZ v Rajci
                                                                                                                                            3x foto: Šzá
Poslanci mestského zastupiteľstva v Rajci tak, ako aj v predošlých rokoch v spolupráci s Penziónom Dubová uskutočnili 19. decembra 2014 dobročinnú akciu spojenú s podávaním tradičnej kapustnice a vianočného punču.
Poslanci mestského zastupiteľstva v Rajci tak, ako aj v predošlých rokoch v spolupráci s Penziónom Dubová uskutočnili 19. decembra 2014 dobročinnú akciu spojenú s podávaním tradičnej kapustnice a vianočného punču.
  
V DOMOVE VĎAKY SA OSLAVOVALO
 
    V predvianočnom zhone, keď to v niektorých rodinách gradovalo s prípravou Vianoc, v Domove vďaky vládla príjemná atmosféra, spojená s oslavou narodením najstaršej občianky mesta Rajec pani Anny Vráblovej, ktorá sa dňa 23.12.2014 dožila v dobrom zdraví krásnych stých narodenín.
     Milá útla pani s úsmevom na tvári vítala svojich gratulantov, medzi ktorými nechýbal ani primátor mesta Rajec Ing. Ján Rybárik a predseda sociálno-zdravotnej komisie Mgr. Peter Hanus. S hudobným darčekom oslávenkyňu pozdravili členky Jednoty klubu dôchodcov v Rajci. Milej jubilantke želáme, aby ešte dlho žila medzi nami, obdarovaná zdravím a obklopená láskou a porozumením svojich blízkych.
                                                                                                                Ľubica Cesneková, MsÚ Rajec
                                                                                                                       2x foto: Katarína  Kalmová
V predvianočnom zhone, keď to v niektorých rodinách gradovalo s prípravou Vianoc, v Domove vďaky vládla príjemná atmosféra, spojená s oslavou narodením najstaršej občianky mesta Rajec pani Anny Vráblovej, ktorá sa dňa 23.12.2014 dožila v dobrom zdraví krásnych stých narodenín.
V predvianočnom zhone, keď to v niektorých rodinách gradovalo s prípravou Vianoc, v Domove vďaky vládla príjemná atmosféra, spojená s oslavou narodením najstaršej občianky mesta Rajec pani Anny Vráblovej, ktorá sa dňa 23.12.2014 dožila v dobrom zdraví krásnych stých narodenín.
  
MESTO OPÄŤ OCENILO DARCOV KRVI
 
    V predvianočnom čase, 11. decembra 2014, sa o 16. hodine uskutočnilo stretnutie primátora mesta Rajec s bezpríspevkovými darcami krvi, ktorí obdržali zlatú, striebornú a bronzovú plaketu.
    Slávnostný obrad s kultúrnym programom sa konal v obradnej sieni Radnice v Rajci. Pri tejto príležitosti sa primátor mesta Ing. Ján Rybárik darcom prihovoril a odovzdal im finančnú odmenu. Predsedníčka Základnej organizácie Slovenského červeného kríža v Rajci p. Júlia Juhászová darcom poďakovala a odovzdala im kvietok. Mestský úrad pripravil pre dvadsaťjeden darcov malé pohostenie.
   Vzácnym ocenením pre darcu je:
  zlatá plaketa, ktorú za 40 odberov získali: Marián Pekara a Ing. Mária Straňanková,
  striebornou plaketou za 20 odberov boli ocenení: Bc. Jaroslav Cep, Marián Dubravka, Jozef Forbak,
  Jozef Husár, Martin Krajči, Eva Pekárová, Ladislav Vanák.
  bronzové plakety za 10 odberov získali: Patrícia Dratnalová, Marek Dubec, Pavol Biely, Mgr. Peter Hanus,
  Martin Halko, Jozef Kašjak, Bc. Ľubomír Kypus, Róbert Paulini, Alena Pekarová, Jana Prieložná,
  Bc. Katarína Smiešková, Ing. Martin Židek.
                                                                                           Júlia Juhászová, predsedníčka ZO SZČ v Rajci
V predvianočnom čase, 11. decembra 2014, sa o 16. hodine uskutočnilo stretnutie primátora mesta Rajec s bezpríspevkovými darcami krvi, ktorí obdržali zlatú, striebornú a bronzovú plaketu.V predvianočnom čase, 11. decembra 2014, sa o 16. hodine uskutočnilo stretnutie primátora mesta Rajec s bezpríspevkovými darcami krvi, ktorí obdržali zlatú, striebornú a bronzovú plaketu.
  
KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY
 
Kampaň Červené stužky - Červené stužky sú nielen symbolom, ale aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.    Naša škola (Základná škola na Lipovej ul.) sa v mesiaci november zapojila do kampane Červené stužky.
  Červené stužky sú nielen symbolom, ale aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
   AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Ľudia si pripínajú červenú stužku, aby vyjadrili podporu a solidaritu s ľuďmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS.
  Aj my sme chceli týchto ľudí podporiť, hlavne choré deti, ktoré zomierajú v hrozných bolestiach na túto nevyliečiteľnú chorobu. Červené stužky sme nosili od 24. novembra až do 1. decembra, ktorý je Svetovým dňom boja proti AIDS. Okrem toho sme pre žiakov zorganizovali prednášky a besedy s medikmi z Lekárskej fakulty v Martine na tému – HIV, AIDS, drogy a fajčenie. Aktivita sa stretla s veľkým ohlasom a verím, že sa stane tradíciou na našej škole aj do budúcnosti.
                                                                  Mgr. Jana Lukaniaková a
             Ing. Katarína Jasenovcová, ZŠ Lipová Rajec; 3x foto: archív ZŠ
 
 
 
Kampaň Červené stužky - Červené stužky sú nielen symbolom, ale aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
Kampaň Červené stužky - Červené stužky sú nielen symbolom, ale aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
  
IGOR GROSSMANN: MOJA DEDINA – MY VILLAGE
 
Slovenský fotograf Igor Grossmann (1924 – 2013)    Vydavateľstvo Matice slovenskej koncom roka 2014 vydalo obrazovú monografiu Igora Grossmanna: Moja dedina – My Village. Kniha podáva reprezentatívny prierez významnou časťou tvorby slovenského fotografa Igora Grossmanna (1924 – 2013). Stodesať čiernobielych fotografií z Grossmannovej pozostalosti vo vysoko kvalitnej tlači, z ktorých väčšina dosiaľ nebola publikovaná, zachytáva autentické momenty zo života severoslovenskej dediny v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Pred očami diváka sa rozprestiera svojské univerzum vidieckeho sveta: tradície, na ktorých spočívala existencia dediny celé stáročia, i prvé náznaky moderných čias. Očarený fotograf zachytil svojím objektívom jeho krásu a pravdivosť, odkryl dôstojnosť vo všednosti, zvečnil pominuteľnosť práve tak ako strohý pôvab vidieckej krajiny a jej skromných obydlí, radosť a smútok, i tváre ľudí zrkadliace ťažobu prežitého. Grossmannovo dielo je nielen jedinečným dokumentom vyvierajúcim z dôvernej znalosti prostredia, ale aj dôležitým príspevkom do dejín slovenskej fotografie. Presvedčivo dokladá, že tento fotograf neodmysliteľne patrí medzi veľkých majstrov slovenskej čiernobielej fotografie v druhej polovici 20. storočia.
    Autormi úvodného slova sú Peter Krištúfek a Dado Nagy. Knihu zostavila a sprievodný text napísala fotografova dcéra, publicistka žijúca v Rakúsku, Anna Schirlbauer. Nechýba ani doteraz najpodrobnejšia dokumentácia o autorovi ako aj anglické resumé a preklad názvov fotografií do angličtiny.
Alan Hyža, fotograf: „Fotografie Igora Grossmana sú presne také, aké mám rád. Klasické, čiernobiele, robené jedným objektívom na stredný formát. Jednoduchým spôsobom zachytávajú pôvaby všedných chvíľ starého sveta. Sveta, ktorý je nenávratne preč.“
Prof. Václav Macek, historik a teoretik fotografie a filmu: „Grossmann patril k skupine autorov, ktorí svojou tvorbou, vymykajúcou sa oficióznosti a propagandistickým tendenciám, prispeli k novej tvári vtedajšej slovenskej fotografie, zásadne oživili jej charakter.“
Dr. Marián Pauer, historik, pegagóg a teoretik fotografie: „Zmysel pre estetizáciu motívu, uctievanie a pochopenie: Uchoval si osobitý rukopis vychádzajúci z dôvernej znalosti a spätosti so slovenským prostredím.“
Judita Csáderová, fotografka, predsedníčka Združenia slovenských profesionálnych fotografov SVU: „Pri jeho mene sa vybaví slovenský vidiek očami jemného, vzdelaného človeka, ktorý rieši jeho výtvarné podanie...“ Ľubomír Feldek, básnik, prekladateľ a publicista: „Keď sa pozeráme na fotografie čičmianskych dreveníc alebo na fašiangové momentky z Ďurčinej či Fačkova, vidíme tú istú inšpiráciu, ktorá nás ovanie aj z ranej tvorby galandovcov.“
                                                                                                                                          Peter Kubínyi
                                                                                                  Foto I. Grossmanna: © Bohuš Matejkovič
Vydavateľstvo Matice slovenskej koncom roka 2014 vydalo obrazovú monografiu Igora Grossmanna: Moja dedina – My Village. Kniha podáva reprezentatívny prierez významnou časťou tvorby slovenského fotografa Igora Grossmanna (1924 – 2013).
Vydavateľstvo Matice slovenskej koncom roka 2014 vydalo obrazovú monografiu Igora Grossmanna: Moja dedina – My Village. Kniha podáva reprezentatívny prierez významnou časťou tvorby slovenského fotografa Igora Grossmanna (1924 – 2013).
  
RAJECKÉ VIANOCE PLNÉ PREKVAPENÍ
 
Stáva sa už tradíciou, že Mestské kultúrne stredisko Rajec každoročne pripraví počas adventného obdobia a Vianoc niekoľko zaujímavých podujatí.
 
MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ
Advent v Rajci tradične začíname podujatím určeným nielen pre všetky deti – príchod Mikuláša na naše námestie. Nebolo tomu inak ani tentokrát a 5. decembra prišiel Mikuláš rozdať deťom sladké balíčky. Skôr ako rozdal množstvo mikulášskych balíčkov, členovia Čili divadla zahrali pre všetkých milé divadielko o zlom čertovi, ktorý chcel zabrániť príchodu Mikuláša do Rajca. Našťastie sa o tom dozvedeli anjeli a Mikuláša zachránili. V tomto roku prekvapil Mikuláš s čertom a anjelom aj pracovníkov mestského úradu a za básničku či pesničku ich obdaroval malým prekvapením. V mene všetkých pracovníkov by sme sa chceli poďakovať organizátorom za príjemné prekvapenie. Ďakujeme
 V tomto roku prekvapil Mikuláš s čertom a anjelom aj pracovníkov mestského úradu a za básničku či pesničku ich obdaroval malým prekvapením.
Advent v Rajci tradične začíname podujatím určeným nielen pre všetky deti – príchod Mikuláša na naše námestie.
 
 
KURZ ZDOBENIA MEDOVNÍKOV
O niekoľko dní neskôr, 9. decembra, sme sa mohli prísť zdokonaliť v zdobení medovníkov. V remesle, ktoré neodmysliteľne patrí k vianočným sviatkom. Pod vedením Jarmily Ragasovej sme sa dozvedeli postup, ako vyrobiť, upiecť a vyzdobiť ten správny medovník. Ani ostatní účastníci neboli skúpi na slovo a medzi sebou si vymenili množstvo cenných rád a inšpirácií.
 
V roku 2014 vyšlo Chodenie Lucií (13. decembra) na sobotu. To však nijako neodradilo členov Čili divadla, aby pochodili po našom meste. Všade ich privítali s úsmevom na tvári a potešením, že aj v Rajci si pripomíname ľudové zvyky a tradície.
 
CHODENIE LUCII
V roku 2014 vyšlo Chodenie Lucií (13. decembra) na sobotu. To však nijako neodradilo členov Čili divadla, aby pochodili po našom meste. Všade ich privítali s úsmevom na tvári a potešením, že aj v Rajci si pripomíname ľudové zvyky a tradície. Lucie oblečené v bielom a s husím perom v ruke v každej navštívenej prevádzke vyhnali z priestorov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenie. Za odmenu dostali pár drobných či malé pohostenie.
 
 
 
 
 
 
Pár dní pred najkrajšími sviatkami v roku (19. decembra) sa v našom meste uskutočnil Živý betlehem na námestí.
 
ŽIVÝ BETLEHEM
Pár dní pred najkrajšími sviatkami v roku (19. decembra) sa v našom meste uskutočnil Živý betlehem na námestí. Okrem zaujímavej scény nemohli chýbať ani v tomto roku živé ovečky, na ktoré sa tešia nielen deti, ale aj my dospelí. Každoročné divadelné predstavenie nás vždy niečím novým prekvapí. V tomto roku to boli fujaráši s Čičmian. Príbeh o zvestovaní a narodení Ježiša Krista až po príchod troch kráľov ozvláštnili hrou na fujarách, trombitoch a drumbliach. Koncom roka, 28. decembra, členovia ochotníckeho divadla Kožkár zahrali Živý betlehem aj pre obyvateľov a návštevníkov malebnej obce Čičmany.
 
 
 
Počas decembra sme si mohli v radnici pozrieť dve zaujímavé výstavy. Jednou bola výstava výrobkov z drôtu Ing. arch. Márie Krajčovej Roste Nebesá, ktorej krásne výtvory boli venované adventu a Vianociam. Aj touto cestou by sme sa jej chceli poďakovať za zaujímavú výstavu jej výrobkov.
 
VIANOČNÉ VÝSTAVY V RADNICI
Počas decembra sme si mohli v radnici pozrieť dve zaujímavé výstavy. Jednou bola výstava výrobkov z drôtu Ing. arch. Márie Krajčovej Roste Nebesá, ktorej krásne výtvory boli venované adventu a Vianociam. Aj touto cestou by sme sa jej chceli poďakovať za zaujímavú výstavu jej výrobkov.
Na druhej výstave Krehké kúzlo Vianoc sme obdivovali vianočné ozdoby, ktoré nám zapožičali obyvatelia nášho mesta. Mohli sme obdivovať ozdoby, ktoré kedysi zdobili nejednu domácnosť a verím tomu, že v niektorých domácnostiach spríjemňujú vianočné sviatky dodnes. Za zapožičané exponáty by sme chceli poďakovať – Júlii Jančovičovej, Anne Jonekovej, Anne Koperovej, Janke Kardošovej, Oľge Malíčkovej, Božene Hajstrovej, Marte Paulinyovej, Anne Rúčkovej a Zuzane Ščasnej. Poďakovanie patrí aj Cenzuálnemu spolumajiteľstvu Rajec za darované vianočné stromčeky.
 
 
SILVESTER
Na Silvestra sme sa s rokom 2014 rozlúčili spoločne na našom námestí diskotékou, ktorá trvala až do tretej hodiny rannej. O polnoci sme si zavinšovali šťastný nový rok 2015. O pol jednej v noci sa nám spoločne prihovorili primátor mesta Ing. Ján Rybárik spolu s dekanom Rajeckej farnosti Mgr. Petrom Hluzákom. Po spoločnom prípitku primátor odštartoval nádherný ohňostroj. Ani v tomto roku nechýbal novoročný prípitok – tradičné varené vínko. Polovicu zdarma rozdávaného vínka zabezpečilo Mestské kultúrne stredisko Rajec a polovicu daroval osobne primátor mesta.
                                                                                                                            Z. Ščasná, MsKS Rajec
                                                                                                                          1x foto: Katarína Kalmová,
                                                                                                                        4x foto: archív MsKS Rajec
  
STRETNUTIE PRI VIANOČNOM STROMČEKU
 
    Posledné tohtoročné stretnutie seniorov Klubu dôchodcov – denné centrum Posedenie pri stromčeku sa uskutočnilo 10. decembra 2014. Tak ako vždy aj tentokrát sa zišli v hojnom počte.
    Po krátkom otvorení stretnutia predsedom klubu, povedala niekoľko povzbudivých slov k adventu p. Anna Mikolková. Nasledovalo premietanie diafilmov z uskutočnených akcií, ktoré pripravil p. Pavol Rýpal. V priestoroch klubu bol postavený i Betlehem, ktorého autorom je náš senior p. Milan Mandák. Seniori si toto dielo s uznaním poprezerali. Po malom občerstvení a živej besede si prítomní seniori pri rozsvietenom vianočnom stromčeku zaspievali niekoľko vianočných piesní.
   Nasledovalo záverečné poďakovanie predsedu p. Štefana Pechu všetkým, ktorí prispievali k dobrej činnosti klubu počas roka. Zvlášť poďakoval hudobnej skupine Kvanto, ktorá bavila našich členov na jednotlivých akciách, p. Rýpalovi poďakoval za fotografovanie a zhotovenie diafilmov, ďalej poďakoval kronikárke Anne Mikolkovej za pekné vedenie kroniky, veľké poďakovanie patrí i výboru organizácie, hlavne jeho členom za obsluhu a zabezpečenie jednotlivých stretnutí.
    Na záver ešte všetkým poprial veselé a pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok, a vyslovil želanie, aby sa všetci členovia takto v zdraví opäť stretli.
                                                                              Š. Pecho, predseda Klubu dôchodcov – denné centrum
                                                                                                                                       2x foto: P. Rýpal
Posledné tohtoročné stretnutie seniorov Klubu dôchodcov – denné centrum Posedenie pri stromčeku sa uskutočnilo 10. decembra 2014. Tak ako vždy aj tentokrát sa zišli v hojnom počte.
Posledné tohtoročné stretnutie seniorov Klubu dôchodcov – denné centrum Posedenie pri stromčeku sa uskutočnilo 10. decembra 2014. Tak ako vždy aj tentokrát sa zišli v hojnom počte.
  
DOMÁCE NÁSILIE UBLIŽUJE VŠETKÝM
 
    Nezisková organizácia Áno pre život upozorňovala verejnosť na problematiku domáceho násilia.
   Ide o dlhoročnú osvetovú infokampaň organizácie, ktorú každoročne realizuje pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách. Ťažiskové aktivity Infokampane Domáce násilie ubližuje všetkým prebiehali v týždni od 19. do 25. novembra. Cieľom Infokampane je informovanie širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v rodinách, taktiež o formách pomoci obetiam.
   Infokampaň je jednou z aktivít projektu Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením v Rajeckom regióne, ktorý je podporený z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. V rámci projektu sme mohli vydať rôzne propagačné materiály s informáciami o formách domáceho násilia a o pomoci ohrozeným ľuďom. Jedným z nich je plagát s informáciami o bezplatnej LINKE POMOCI 0800-120024, ktorú prevádzkujeme už od roku 2003. Linka pomoci je pre volajúcich bezplatná, je k dispozícii nonstop 24 hodín denne. Dovolať sa je možné zo všetkých sietí v rámci SR. Dištančné poradenstvo finančne podporuje spoločnosť Slovak Telekom, a. s. Vďaka Slovenskej pošte, a. s. sme mohli tieto propagačné a informačné materiály zaslať všetkým pracoviskám Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalším inštitúciám v rámci celej SR.
    Riaditeľka organizácie Anna Verešová sa 25. novembra zúčastnila v Bratislave diskusie za okrúhlym stolom organizovanej Úradom vlády SR, ktorej sa zúčastnila aj prvá tajomníčka Nórskeho veľvyslanectva na Slovensku pani Rannveig Skoftelandkde. Okrem hostí z Nórskeho kráľovstva sa diskusie zúčastnili aj zástupcovia organizácií zo Slovenska, ktorí sa téme domáceho násilia venujú profesionálne. Spoločne diskutovali o štandardizácii služieb pre ženy zažívajúce násilie. Vo svojom príspevku Anna Verešová hovorila o 16-ročných skúsenostiach z praxe s obeťami domáceho násilia. Zvlášť upozornila na potrebu zachovať si v prípade domáceho násilia vyvážený a neutrálny prístup: „Ak hovoríme o násilí na ženách, nemalo by to znamenať, že ide iba o partnerské násilie, tzv. rodovo podmienené násilie. Môže sa totiž stať, že pri prevencii i v konkrétnej pomoci napokon zabudneme na ženy, ktoré zažívajú násilie od ostatných členov rodiny, nielen od partnera. Všetky obete domáceho násilia musia mať nárok na rovnakú mieru pomoci a podpory, bez ohľadu na pohlavie. Takýmto neutrálnym prístupom jednak zabezpečíme pomoc všetkým ženám, ale tiež získame pre tému domáceho násilia verejnosť. Ak nám ide o vec, ak máme jednotný cieľ – a tým je eliminácia domáceho násilia v našej krajine na najnižšiu možnú mieru – musíme dostatočne scitlivieť verejnosť a zapojiť do odstránenia tohto fenoménu všetkých, i rôzne cirkvi a ich organizácie.“
    Medzi sprievodné podujatia infokampane patrili interaktívne besedy so študentmi stredných a základných škôl, tiež odborné články v regionálnych týždenníkoch. V mestských knižniciach v Žiline a v Rajci, taktiež v knižnice Vysokej školy sv. Alžbety v Žiline boli zriadené informačné pulty s informačnými materiálmi o problematike domáceho násilia.
   Infokampaň Domáce násilie ubližuje všetkým je prirodzeným pokračovaním dlhoročných osvetových aktivít organizácie, ktorej snahou je upozorniť verejnosť na tento problém, ktorý sa týka mnohých našich rodín. Domáce násilie je alarmujúci problém na celom svete a vyžaduje si zvýšenú pozornosť, účinné metódy ochrany a preventívne opatrenia.
Viac na: www.anoprezivot.sk. Kontakty: 041 /549 49 50, 0910 842 498, apz.projekty@gtsmail.sk .
 
 
                                                                                                        Zuzana Dobešová, Áno pre život n. o.
  
MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
 
Nájdená peňaženka s osobnými dokladmi
Dňa 1.12. 2014 o 19:45 hod. hliadka MsP pri kontrole objektov garáží na sídlisku Sever (pri športovom areáli) našla peňaženku. Peňaženka obsahovala osobné doklady a kreditné karty. Na základe údajov z uvedených dokladov hliadka zistila ostatné informácie a kontaktovala majiteľa. Mestská poliícia infromuje - Dňa 19.12.2014 bol tento pamätník znečistený mladistvými. Títo sa počas vianočnej kapustnice, ktorú organizovali naši poslanci, zabávali tým, že sa hrali na „schovávačku“ pri tomto pamätníku. Ako by to nestačilo, niektorí z nich opierali svoje topánky o pamätnú dosku, čím došlo k jej znečisteniu.
 
 
Znečistenie pamätníka na námestí 
Viacerí občania si mohli všimnúť novovybudovaný pamätník Vladimíra Kompánka. Inštalácia bola vykonaná začiatkom novembra, niektorí naši spoluobčania si však nedokážu vážiť hodnoty a prácu druhých. Dňa 19.12.2014 bol tento pamätník znečistený mladistvými. Títo sa počas vianočnej kapustnice, ktorú organizovali naši poslanci, zabávali tým, že sa hrali na „schovávačku“ pri tomto pamätníku. Ako by to nestačilo, niektorí z nich opierali svoje topánky o pamätnú dosku, čím došlo k jej znečisteniu. Je azda zbytočné komentovať ďalšie okolnosti, ako aj pohnútky ich správania, svedčí to však o kultúrnosti a výchove týchto detí... Na základe vykonaného zisťovania kamerových záznamov boli identifikovaní možní páchatelia. Priestupok je v súčasnosti v štádiu šetrenia.
 
 
Nahlásené podozrivé osoby
Dňa 9.12.2014 prijala hliadka telefonickú informáciu o dvoch údajne „podozrivých osobách“ pohybujúcich sa na ulici Obrancov mieru. Hliadka ihneď preverila situáciu a zistila, že sa jedná o predajcov elektriny distribučnej firmy CEZ, ktorí mali splnomocnenie od uvedenej firmy. Na margo takýchto ponúk upozorňujeme, že nie je možné zakázať takýmto predajcom vykonávať ponuku ich firmy, avšak každý z nás sa môže podľa svoje vôle rozhodnúť, či sa bude s takýmito predajcami rozprávať a či ich vôbec vpustí na svoj pozemok.
 
Rozbitý výklad na predajni
Dňa 22.12.2014 o 18:09 hod. prijala hliadka MsP telefonickú informáciu o rozbití skleného výkladu predaje TELECOM na námestí. Hliadka sa ihneď presunula na miesto incidentu a zistila, že výklad rozbil náš občan M.Š. Dotyčnému bola privolaná rýchla zdravotná pomoc z dôvodu ošetrenia jeho poranenia. Následne bol privolaný majiteľ objektu. Hliadka vyhodnotila kamerový záznam z incidentu, a tento bol ďalej poskytnutý Obvodnému oddeleniu Policajného zboru Rajec pre doriešenie priestupku.
 
Ležiaca osoba v bezvedomí
Počas Silvestrovskej služby dňa 1.1.2015 o 01:51 hod. prijala hliadka hlásenie, že pred barom RABAKA na námestí leží človek v bezvedomí. Po príchode na miesto bolo zistené, že dotyčný muž (P.H. z Rajca) je v silne podnapitom stave. Hliadka muža prebrala k vedomiu, vykonala základné ošetrenie a následne muža doviezla na adresu trvalého pobytu.
 
Pracujeme pre vašu bezpečnosť!
I                                                                                          ng. Ján Jasenovec, PhD., náčelník MsP Rajec
  
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
 
Jubilanti – január 2015Spoločenská rubrika
  65 rokov Mária Kardošová
               Bohuslav Gelatka
               František Mazák
               Ladislav Špánik
               Miroslav Rybárik
  70 rokov Ing. Vojtech Vician
               Anna Žideková
               Mgr. Alojzia Krňanová
  75 rokov Emília Vanáková
               Pavlína Dudíková
  82 rokov Božena Hajstrová
               Oľaga Bitušíková
  87 rokov Anna Miškovská
               Antónia Ďurčanská
  89 rokov Emília Paulíniová
  91 rokov Mária Fusková
  92 rokov Mária Slaboňová
                               Srdečne blahoželáme!
 
Narodila sa v decembri     Nataša Špániková
                              
 
Opustili nás  Jozef Rybárik 1956 - 12.12.2014
                    Štefan Smieško 1934 - 29.12.2014
                    Ján Bohdal 1924 - 30.12.2014
                   
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov.
 
VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
 
Aj tento rok sa vo vianočnom čase (28. decembra 2014) konal vo veľkej a malej telocvični Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci Vianočný stolnotenisový turnaj žiakov, ktorý už po 11-krát usporiadal Stolnotenisový klub Rajec. Turnaja sa zúčastnilo 18 chlapcov a 2 dievčatá. Hráči, ktorí navštevujú základné školy v Rajci, v Rajeckých Tepliciach, v Rajeckej Lesnej, v Ďurčinej, vo Fačkove a v Jasenovom boli rozdelení do štyroch kategórií: mladšie a staršie žiačky a mladší a straší žiaci. Hralo sa v dvoch skupinách A a B na tri víťazné sety a všetci zo skupiny postupovali do finálnych vyraďovacích bojov.
 
Konečné umiestnenie v kategórii starší chlapci:
1. miesto Peter Cúg, 2. miesto Peter Kaczor, 3. miesto Matej Vranovský, 4. miesto Vladimír Komorovský (víťaz ceny útechy) – všetci štyria zo ZŠ Lipová 2, Rajec.
 
Štvrťfinále: Peter Kaczor – Viliam Augustín 3:0, Vladimír Komorovský – Leo Dávidik 3:2, Matej Vranovský – Lukáš Jánoš 3:2, Peter Cúg – Jozef Mihálec 3:2. Semifinále: Kaczor – Komorovský 3:1, Cúg – Vranovský 3:2. O 3. miesto: Komorovský – Vranovský 2:3. Finále: Káczor – Cúg 2:3.
 
Konečné umiestnenie v kategórii mladšie dievčatá:
1. miesto Kristína Kupková, 2. miesto Lucia Kostolná – obe zo ZŠ Rajecké Teplice.
Na tomto turnaji nastúpili iba dve dievčatá, ktoré boli zaradené do základných skupín medzi chlapcami a po vyradení hrali len o 1. a 2. miesto vo svojej kategórii.
 Spoločné foto hráčov s víťazmi v jednotlivých kategóriách - Aj tento rok sa vo vianočnom čase (28. decembra 2014) konal vo veľkej a malej telocvični Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci Vianočný stolnotenisový turnaj žiakov, ktorý už po 11-krát usporiadal Stolnotenisový klub Rajec.
Spoločné foto hráčov s víťazmi v jednotlivých kategóriách
 
   Úroveň všetkých účastníkov turnaja povrdila, že stolný tenis doma aktívne hrajú, aj keď sa verejne neprezentujú. Hráči umiestnení na stupni víťazov si odniesli diplomy, medaily, vecné ceny, ktoré im odovzdali členovia VV STK Rajec. Po vyhlásení výsledkov sa všetci občerstvili vodou značiek Jupík, Rajec a Kofola a boli odmenení peknými tričkami a šiltovkami od firmy Kofola, a.s., Rajecká Lesná. O budúcnosť tohto stolnotenisového turnaja sa na základe stúpajúcej tendencie zúčastnených hráčov netreba báť.
   Blahoželáme víťazom a všetkým, ktorých tento krásny šport baví. Všetci hráči, hráčky a rodičia vyjadrili maximálnu spokojnosť s priebehom turnaja a prisľúbili účasť na 12. ročníku.
   O príjemnú atmosféru na vydarenom stolnotenisovom podujatí sa zaslúžili aj miestni sponzori, ktorým vyjadrujeme srdečnú poďakovanie za ich štedrosť a podporu: AMD-M s.r.o. – Ing. J. Dolník, Kofola a.s., Rajecká Lesná, Vinuta spol. s r.o. – konatelia: Ing. Ján Pekara a Ing. Elena Veselá, Mestské kultúrne stredisko Rajec – Anna Tordová, Železiarstvo Izomont, Železiarstvo Cimat – Ing. Branislav Cisárik, Kvety – darčeková predajňa – Jozef Vysoký.
    Osobitné poďakovanie za celý organizačný výbor turnaja STK Rajec patrí riaditeľovi ZŠ na Lipovej ul. v Rajci PaedDr. Marianovi Paprskárovi a zástupcovi riaditeľa Mgr. Petrovi Hanusovi za ústretovosť a pomoc pri poskytnutí hracích priestorov veľkej a malej telocvične a na záver všetkých členom STK Rajec.
                                                                                                                             Jozef Kavec, STK Rajec
 
 
 
 
  
ŠPORTOVÝ KALENDÁR STOLNÉHO TENISU
 
 4. liga západ ZA kraj:
12. kolo (10.1.) Rajec A – Vrútky B, 13. kolo (16.1.) Medokýš Martin B – Rajec A, 14. kolo (24.1.) Rajec A – Čadca D, 15. kolo (30.1.) Kysucký Lieskovec A – Rajec A, 16. kolo (7.2.) Rajec A – MSTK Martin B, 17. kolo (13.2.) Valča B – Rajec A, 18. kolo (21.2.) Rajec A – Kysucké Nové Mesto B, 19. kolo (28.2.) Kláštor pod Znievom A – Rajec A, 20. kolo (7.3.) Rajec A – Žilina C, 21. kolo (13.3.) Strečno A – Rajec A, 22. kolo (21.3.) Rajec A – Bytča B. Hrací čas je stanovený na 18.00 hod. s výnimkou Rajca – 10.00 hod.
 
6. liga OSST Žilina:
12. kolo (5.1.) Žilina F – Rajec B, 13. kolo (15.1.) Rajec B – Nededza A, 14. kolo (19.1.) Stará Bystrica B – Rajec B, 15. kolo (29.1.) Rajec B – Čadca F, 16. kolo (6.2.) Strečno B – Rajec B, 17. kolo (12.2.) Rajec B – Žilina Tepláreň A, 18. kolo (19.2.) Kotešová A – Rajec B, 19. kolo (26.2.) Rajec B – Stará Bystrica A, 20. kolo (6.3.) Divina-Lúky A – Rajec B, 21. kolo (12.3.) Rajec B – Rosina B, 22. kolo (16.3.) Krásno B – Rajec B. Začiatok hracieho času je o 18. hodine s výnimkou Starej Bystrice B – 17.00 hod. a Kotešovej A, Diviny-Lúky A a Krásna B – o 17.30 hod.
Všetky domáce zápasy sa odohrajú v malej telocvični Základnej školy na Lipovej v Rajci.
 
 
    Stolnotenisový klub Rajec vyjadruje poďakovanie primátorovi mesta Rajec Ing. Jánovi Rybárikovi, poslancom mestského zastupiteľstva, komisii pre školstvo, kultúru a šport pri MZ, celému vedeniu ZŠ na Lipovej za doterajšiu vynikajúcu spoluprácu a všetkým našim divákom za ich dôveru v uplynulom roku. Zároveň prajeme všetkým ľuďom v meste Rajec úspešné a šťastlivé vykročenie do nového roku 2015, aby mali po celý rok pevné zdravie!
 
    Všetkým hráčom nášho klubu prajeme do nového roka 2015 šťastnú ruku a bojovný elán počas majstrovských zápasov v druhej časti sezóny 2014/2015.
                                                                                                                           Jozef Kavec, STK Rajec
                                                                                                                                   1x foto: archív STK
 Kvarteto rozohrávajúcich sa Rajčanov v Starej Bystrici
Foto: Kvarteto rozohrávajúcich sa Rajčanov v Starej Bystrici

Aktuálne výsledky majstrovských súťaží
 
V druhom decembrovom týždni Stolnotenisový klub Rajec ukončil prvú časť zimnej sezóny 2014/2015. Výsledky po 11. kole:
V druhom decembrovom týždni Stolnotenisový klub Rajec ukončil prvú časť zimnej sezóny 2014/2015. Výsledky po 11. kole
 
  
BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC
 
    Po veľmi teplom úvode decembra sa na Vianoce počasie zmilovalo nad všetkými milovníkmi snehu a po dniFoto: Martónci – Rajčania na Hôreckej šestke mrazu začalo krásne snežiť. Nám bežcom sa otvorili nové možnosti a k bežeckým tréningom sme mohli pripojiť aj bežky či lyže. Rok 2015 je tu a s ním aj množstvo pretekov, ktoré sa chystáme absolvovať. Na podanie čo najlepšieho výkonu však ani teraz nemôžeme v tréningoch poľaviť. A preto čiapka na hlavu, rukavice na ruky a hor sa von za našim obľúbeným športom.
    Ani záver roka nebol chudobný na bežecké podujatia. 29. novembra sa traja naši zástupcovia vybrali za Kľak na Beh krajom Hornej Nitry. V 10 km behu sa darilo najlepšie Paťovi Holešovi, ktorý prebehol dobre zorganizované preteky za čas 37:47 (mm:ss), čo mu stačilo na krásne štvrté miesto spomedzi konkurencie asi sto bežcov. Lukáš Janík a Lukáš Pekný si išli zatrénovať, zhodne dobehli do cieľa s časom 44:58 a podelili sa o 29. priečku.
    Na Mikuláša sme bežali tradičnú Hôreckú šestku, ktorá sa však konala v netradičnom čase, keďže doteraz bývala vždy na Štefana a bola super prostriedkom na vypotenie šalátu a rezňov z Vianoc. Napriek novému dátumu si išla z Rajca zabehnúť početná družina. Štandardne výborný výkon podal Zdeno Koleda, ktorý 6 km trať vedúcu dedinou zdolal za 21:46 a obsadil skvelé 2. miesto. Aj Janko Piala bežal výborne a s časom 22:24 dosiahol 9. priečku. Dobre si počínal aj Lukáš Pekný, ktorý dobehol za 24:49 a obsadil 34. miesto spomedzi viac ako 160 pretekárov.
    Pred sviatkami je taktiež dobrým zvykom ísť si zabehať na Vodné dielo do Žiliny. O toto podujatie, Vianočný beh Žilina, bol tento rok, 20. decembra, enormný zážitok, pretože ponúka naraz 1 km trať, 8 km, no aj polmaratón a maratón. Rajčania samozrejme nechýbali a na štart rôznych disciplín sa ich postavilo až 20. 8 km preteky si vybral Paťo Holeša, zvládol ich za 30:06 a skončil dvanásty. Janči Stehlík obsadil 25. miesto (33:28) a Peťo Prokopovič sa ponaháňal s Lukášom Janíkom a skončili tesne za sebou na 31. a 32. priečke. Polmaratón pred Vianocami si dal Zdeno Koleda, podal opäť skvelý výkon, no aj napriek fantastickému času 1:17:04 sa umiestnil „až“ na 5. mieste. V maratóne nás reprezentovali manželia Vanákovci. Janko dosiahol s časom 03:25:36 krásne 17. miesto a Dominika si vybojovala dokonca víťaznú priečku. Čas 04:18:15 jej stačil na bronz.
    Maratón klub Rajec spolu aj vianocoval. Na Štefana sme sa stretli v klube dôchodcov, navarili si skvelú kapustnicu, zhodnotili uplynulý rok a poriadne sa zabavili pri husličkách, harmonike a dobrom pivku. Želáme vám všetkým, aby sa vám v Novom roku darilo, aby ste boli takí usmiati, aká dobrá nálada vládne v našom klube, no hlavne vám zo srdca prajeme zdravie, aby ste sa mohli venovať tomu, čo vás baví, či už je to beh alebo čokoľvek iné. Váš Maratón klub Rajec.
 
P.S.: 24. januára 2015 sa v Rajci uskutoční Maratónsky ples v krojoch. Pre viac informácií o tejto akcii kliknite na www.rajeckymaraton.sk, kde sa dozviete okrem iného podrobnosti o možnostiach zakúpenia lístkov. Príďte sa s nami zabaviť na najoriginálnejší a najzábavnejší ples v rajeckej doline. Tešíme sa na vás.
                                                                                                                                                       -JR-
                                                                                                                                   1x foto: archív MK
Foto: Martónci – Rajčania na Hôreckej šestke
  
ŠTEFANSKÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ
 
    Priamo Severania sa radovali z druhého titulu rajeckých hokejbalových šampiónovna Štefana, 26.decembra, sa uskutočnil v poradí už 4. ročník Štefanského hokejbalového turnaja na multifunkčnom ihrisku v Rajci. Zúčastnilo sa ho 84 hráčov v ôsmich rôznych tímoch.
   Tímy boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo systémom každý s každým, pričom víťazi jednotlivých skupín postupovali priamo do semifinále a tímy z druhého a tretieho miesta sa stretli v nájazdovom rozstrele o postup do semifinále.
    Skupinu A vyhrali Severania, ktorí neprehrali ani jeden zápas a skupinu B ovládli hráči Retro Rajec, ktorí stratili bod v zápase s Prievidzou.
V nájazdoch boli úspešné tímy Salora Domka ZA, ktorí vyradili chalanov z Prievidze, ktorí mimochodom neprehrali ani jeden zápas, ale aj tak sa museli s turnajom rozlúčiť a druhý postupujúci bol tím Red Wings, ktorý postúpil zo skupiny len s jedným bodom doslova v hodine dvanástej a vyradil RajŠuju.
   V prvom semifinále sa stretli hráči Retra a Red Wings. Žilinčania otvorili skóre už po dvoch sekundách, keď od polovice strieľal Michal Súľovec. Retro dokázalo odpovedať až v záverečných sekundách, keď pri power-play vyrovnal kapitán Michal Pekara. V následných nájazdoch boli úspešnejší hráči Retro Rajec a postúpili tak druhýkrát po sebe do finále.
   V druhom semifinále sa zopakoval súboj zo základnej skupiny, keď proti sebe nastúpili Severania a Salora Domka ZA a po výsledku 2:1 sa radovali z postupu hráči Severanov.
Z časových dôvodov sa zápas o tretie miesto neuskutočnil a namiesto toho sa kapitáni dohodli na samostatných nájazdoch. V nich v 7. sérií rozhodol Matúš Kobyliak o tom, že bronzové medaile si na krk zavesia hráči mužstva Salora Domka Žilina. Zdalo sa, že finále bude mať rovnaký priebeh a odohrajú sa len nájazdy, ale nakoniec sa rozhodlo, že zápas sa aj napriek zľadovatenému ihrisku odohrá. Skóre otvoril Michal Pekara z Retra, ale Severania bojovným výkonom dokázali zápas otočiť a Martin Juríček gólom do prázdnej bránky uzavrel výsledok stretnutia na konečných 3:1.Severania sa tak mohli radovať z druhého titulu rajeckých hokejbalových šampiónov.
   Severania ovládli aj individuálne ocenenia, keď sa najlepším strelcom turnaja stal Martin Juríček (Severania) so 6 gólmi a zároveň bol aj najproduktívnejším hráčom s 11 bodmi (6G + 5A). Najlepším brankárom bol Juraj Lednický (Severania), ktorý dostal počas turnaja iba 3 góly a zaznamenal dvakrát čisté konto.
   Aj napriek nepriazni počasia si na turnaj našlo cestu viacero divákov, ktorí sa mohli občerstviť vianočným punčom alebo čajom. O zábavu sa počas celého dňa staral DJ Martin Frost. Touto cestou by sme radi poďakovali aj tradičným sponzorom Bistro Dvanástka, Penzión Dubová, Kofola a.s. a Pizzéria a Reštaurácia Radničná.
 
   Na záver by sme chceli čitateľom mesačníka Rajčan popriať všetko dobré v novom roku, veľa zdravia a chuti športovať a dúfame, že o rok sa vidíme pri ďalšom ročníku Štefanského hokejbalového turnaja.
                                                                                                                              Text a foto: HBC Rajec
  
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
  
Mestské noviny Rajčan, mesačník, 58. ročník.
Sídlo vydavateľa: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575. Adresa redakcie, inzercia: Mestské kultúrne stredisko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: mesacnikrajcan@rajec.net
Redakcia si vyhradzuje právo krátiť príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci.
Tlač: MsKS Rajec.
Registrované Okresným úradom v Žiline pod číslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09
Upozornenie:
Bez predchádajúceho súhlasu Mestského kultúrneho strediska nie je možné zverejnené fotografie kopírovať, upravovať, rozmnožovať, distribuovať a zverejňovať.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa