Referendum 2015

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.
V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:
  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? 
Právo hlasovať v referende má každý občan SR, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a

Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva sú:
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí, 
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, 
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 
 
 
 
Určenie volebných okrskov a volebných miestností
 
V zmysle Čl. III Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky č. 320/2014 o vyhlásení referenda zo dňa 27.novembra 2014 a v zmysle § 7 ods. 2 Zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v platnom znení týmto určujem pre referendum vyhlásené na 07.februára 2015 štyri volebné okrsky a volebné miestnosti, a to nasledovne:
 
Volebný okrsok 01 – zahŕňa ulice: 
Lipová, Hollého (č. 1 - 49), Javorová, Smreková, Ružová, Jabloňová, Orgovánová
Volebnú miestnosť pre volebný okrsok 01 určujem v budove Základnej školy, Lipová 2, Rajec
 
Volebný okrsok 02 – zahŕňa ulice:
1.mája, Fučíkova, Hurbanova (č. 1 – 4, 6 – 11), Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Nádražná (č. 25 - 37), Obrancov  mieru, Sama Chalupku, Záhradnícka
Volebnú miestnosť pre volebný okrsok 02 určujem v budove Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec
 
Volebný okrsok 03 – zahŕňa ulice:
Bystrická, Hollého (rod.domy č. 60 - 116), Hurbanova (č. 5), Kmeťova, Kollárova, Komenského, Kostolná, M.R.Štefánika, Nádražná (č. 1-23, 38-63), Nám.A.Škrábika, Námestie SNP, Partizánska (č. 1-10, 134 – 143), Sládkovičova, Vojtová, Zakamenica, Šafárikova, Športová, Švermova, Lúčna, Bielisko, Hviezdoslavova, Štúrova a mestskú časť Rajec-Charubina
Volebnú miestnosť pre volebný okrsok č. 03 určujem v budove Mestského úradu, Nám. SNP 2/2, Rajec
 
Volebný okrsok 04 – zahŕňa ulice:
Alexyho, Benkova, Frivaldského, Fullova, Haškova, Janka Kráľa, Jilemnického, Mudrochova, Nerudova, Partizánska (č.d. 11 – 133, 146), Plávkova, Pri Rajčanke, Slottova
Volebnú miestnosť pre okrsok 04 určujem v budove Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
 
Občania, ktorým bol zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, a majú právo voliť (občania, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 roku veku a majú trvalý pobyt v meste Rajec), podľa evidencie obyvateľov zapísaní v zozname voličov vo volebnom okrsku č. 3. Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachádza v budove Mestského úradu na Námestí SNP č. 2/2 v Rajci.
 
                                                                                            Ing. Ján   R y b á r i k  v.r.
                                                                                                 primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa