č. 12/2014
RYBÁRI POČAS ROKA NEZAHÁĽALI
 
Rajeckí rybári počas roka nezaháľali1. marca sa v zasadačke mestského úradu konala výročná členská schôdza Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (ObO SRZ) v Rajci. Nosným bodom schôdze bola správa o činnosti ObO SRZ Rajec a voľba výboru na ďalšie volebné obdobie. Účasť členov na výročnej členskej schôdzi činila 44,4 %. V diskusii odznelo 11 diskusných príspevkov, na ktoré odpovedali členovia pracovného predsedníctva. Diskusné príspevky boli vecné, aktuálne a dotýkali sa problematiky rybárstva. V čase konania schôdze mala členská základňa 300 členov. Z toho bolo 48 detí do 15 rokov, 16 mládežníkov od 16 do 18 rokov a 39 dôchodcov. Z uvedeného počtu členov je 10 žien.
Po verejných voľbách do výboru ObO SRZ Rajec sa novozvolený výbor o 13 hodine zišiel na svojom 1. mimoriadnom zasadnutí, na ktorom boli navrhnutí a zvolení nasledovní funkcionári výboru: za predsedu bol navrhnutí a jednomyseľne zvolený Ing. Juraj Surový, za tajomníka JUDr. Pavol Belan, za hospodára Ján Stanko, za hatiara Miroslav Pleva, vedením riečnej stráže bol poverený JUDr. Pavol Belan, za čistotu vôd zodpovedá Jozef Stanček, za členov výboru boli zvolení František Maňák a Karol Uhlárik – všetci členovia boli zvolení jednomyseľne.
Jednou z rozhodujúcich úloh v roku 2014 bolo usporiadanie rybárskych pretekov Rajecký kapor, ktoré výbor usporiadal 3. mája na rybníku Košiare. Bol to v poradí už druhý ročník, ktorého sa zúčastnilo 192 pretekárov v nasledovných kategóriách: 18 detí od 6 do 10 rokov, z toho 4 dievčatá, 15 detí od 10 do 15 rokov, z toho 2 dievčatá a 160 dospelých, z toho 5 žien. Umiestnení pretekári boli odmenení pohármi víťazov a hodnotnými vecnými cenami, Vecné ceny dostali všetky deti, ktoré sa pretekov zúčastnili.
Chceli by sme sa poďakovať sponzorom, ktorí sa podieľali na poskytnutí materiálu a mechanizmov, na úprave parkovísk a prístupovej cesty na rybník Košiare a zabezpečení hodnotných cien pre umiestnených pretekárov. Poďakovanie patrí: Dolkam a.s. Šuja, Kofola a.s. Rajecká Lesná, Rybárske potreby Daniela Jankecha zo Žiliny, Rybárske potreby MMJ Rajec, Ross s.r.o. Rajec, Vladimír Frnka a syn, Ing. Miloš Bronček, Ing. Milan Bárdy, Peter Papala, Prosard – stavebná spoločnosť, konateľ Ján Knapec, Obecný úrad Malá Čierna, Mestský úrad Rajec, Alena Sedláková – Darčeky z orieška Rajec, Ladislav Bohdal z Rajca.
Poďakovanie patrí aj všetkým aktívnym členom našej organizácie, ktorí sa svojou brigádnickou činnosťou zúčastňovali na organizácii pretekov, ale i príprave rybníka a oprave prístupovej cesty na rybník.
Výbor ObO SRZ Rajec počas roka zabezpečoval aj ďalšie dôležité úlohy, ktorými boli – výlovy chovných potokov, napúšťanie násad rýb do zvereného úseku toku Rajčianky, ako i do rybníka Košiare, ochrana zverených revírov a ich kontrola, kontrola čistoty vôd a ekológie.
V ďalšom období našu organizáciu čakajú tieto úlohy – pokračovať v odkupovaní pozemkov pod rybníkom Košiare, zatepliť strop v miestnosti Domu rybárov v Rajci, vykonať zazimovanie rybníka Košiare vrátane uschovania lavíc.
                                                                                                                        Výbor ObO SRZ č. 4 Rajec
                                                                                                                        foto: ObO SRZ
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa